Databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring informerer om type og omfang af indsamling og brug af data samt anvendelse af cookies på hjemmesider og online-tilbud fra Leuze electronic GmbH & Co. KG, In der Braike 1, D-73277 Owen, Tyskland, som er det firma, der er ansvarlig for overholdelse af databeskyttelsesloven (efterfølgende benævnt "Leuze", "vi" eller "os").

Såfremt du herudover har spørgsmål til håndteringen af dine personoplysninger, er du velkommen til at henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver, hvis kontaktdata er anført nedenfor.

Grundlæggende oplysninger

Såfremt andet ikke er angivet i de følgende afsnit, indsamles, behandles og benyttes principielt ingen personoplysninger ved brug af vores hjemmesider.

Brugerens personoplysninger anvendes til følgende formål:

 • Gennemførelse af vores tjeneste- og serviceydelser samt brugerservice.
 • Garanti for en effektiv kundeservice og teknisk support. Ved kontakt med os gemmes oplysningerne med det formål at behandle forespørgslen, og hvis der skulle være yderligere spørgsmål.
 • Tekniske og forretningsrelaterede oplysninger om vores tilbud.
 • Tilsendelse af nyhedsbreve eller anden reklame under den forudsætning, at brugeren har givet sit samtykke hertil.

Når du besøger vores internetsider, registrerer vores webserver automatisk oplysninger af generel karakter. Herunder hører webbrowserens type, det anvendte operativsystem, domænenavn for internetudbyderen, IP-adressen på den anvendte computer, webstedet, som du kommer fra, når du besøger vores sider, samt dato og varigheden for besøget.

Disse data kan vi ikke benytte til at identificere den enkelte bruger. Oplysningerne evalueres kun rent statistisk og anvendes kun til at forbedre attraktiviteten, indholdet og funktionerne på vores websider.

Begrebet personoplysninger

Begrebet personoplysninger er defineret i Tysklands databeskyttelseslov. Det betyder enkelte oplysninger om personlige eller materielle forhold vedrørende en bestemt person, eller en fysisk person, som kan identificeres. Herunder hører eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din fødselsdato.

I EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er personoplysninger defineret som følger:

Alle oplysninger, som relaterer til en identificeret person eller en identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "registreret person"); ved identificerbar forstås en fysisk person, som direkte eller indirekte kan identificeres, som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator, et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysninger:

Såfremt vi får dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, gælder art. 6, stk. 1 litra a i GDPR som retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved behandling af dine personoplysninger til opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Leuze electronic gælder art. 6, stk. 1 litra b i GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocedurer, som er nødvendige for gennemførelse af foranstaltninger, inden kontrakten indgås.

Såfremt det er påkrævet at behandle personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed har fået pålagt, gælder art. 6, stk. 1 litra c GDPR som retsgrundlag.

Såfremt behandlingen af personoplysningerne er påkrævet for at opretholde vores virksomheds eller tredjemands berettigede interesse, og hvis den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor, gælder art. 6, stk. 1 litra f GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

Sletning af data og varighed for dataopbevaring:

Den registrerede persons personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med opbevaringen bortfalder. Opbevaring af data kan derudover ske, hvis dette er fastlagt af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller øvrige bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt. En blokering eller sletning af data sker også, hvis en i de nævnte bestemmelser foreskreven frist for dataopbevaringen udløber, medmindre der foreligger en nødvendighed for fortsat dataopbevaring til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles kun, hvis du selv meddeler disse, f.eks. til udførelse af en ordre, i forbindelse med en rundspørge, en salgsfremmende konkurrence eller en registrering for at modtage personaliserede tjenester. I sådanne tilfælde informeres du om det tilsigtede formål for behandlingen, og såfremt det er nødvendigt, beder vi om dit samtykke til opbevaring af dine personoplysninger.

De personoplysninger, som vi indsamler ved besøg på vores hjemmesider, benyttes uden dit samtykke kun til ordreafvikling eller behandling af dine forespørgsler og videregives i givet fald til den ansvarlige koncernvirksomhed. Kun med dit samtykke anvendes dine personoplysninger i en central kundedatabase, som Leuze electronic GmbH administrerer og har ansvaret for, og dine personoplysninger sammenføres i Leuze-koncernen. Brugen af disse personoplysninger er begrænset til reklameformål og markeds- og opinionsundersøgelser. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning.

Såfremt vi først leverer varen mod efterfølgende betaling, indhenter vi ud fra vores berettigede interesser i givet fald en kreditværdighedsoplysning, der gives på basis af en matematisk-statistisk metode hos Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart. I den forbindelse videregiver vi de personoplysninger, der er nødvendige til kreditværdighedsoplysningen, til firmaet Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, D-70174 Stuttgart, og anvender de modtagne oplysninger om den statistiske sandsynlighed for manglende betaling og afgør herudfra efter nøje overvejelse, om der er begrundelse for at gennemføre eller afslutte kontraktforholdet. Kreditværdighedsoplysningen kan indeholde sandsynlighedsværdier (score-værdier), der er udregnet på basis af en videnskabelig anerkendt matematisk-statistisk metode og indgå i beregningen, bl.a. i adresseoplysningerne. Loven beskytter dine legitime interesser.

Dine personoplysninger krypteres før overførslen og behandlingen for at beskytte dem mod, at uautoriserede personer får adgang til dem. Vær venligst opmærksom på, at ikke-krypteret tilsendte mails ikke er beskyttede mod adgang udefra.

Dine personoplysninger sælges, udlånes og stilles ikke til rådighed på anden måde end her beskrevet. Overførsler af personoplysninger til statslige institutioner og myndigheder sker kun inden for rammerne af obligatoriske, nationale bestemmelser. Vores medarbejdere, bureauer og forhandlere er forpligtet til at udvise streng fortrolighed.

Forsendelse af oplysninger pr. e-mail og nyhedsbrev

Udsendelse af nyhedsbreve sker som følge af brugerens login på websiden:

På vores internetside er der mulighed for at tilmelde sig den gratis tilsendelse af nyhedsbreve. Her overføres data til os via indtastningsvinduet, når der logges ind til nyhedsbrevet.

Dette vedrører e-mail-adresse, tiltaleform, fornavn, efternavn og industribranche.

Desuden indsamles følgende data ved login:

(1) IP-adresse på den pågældende computer
(2) dato og klokkeslæt for registreringen

For at kunne behandle dataene indhentes dit samtykke i forbindelse med tilmeldingen, og der henvises til databeskyttelseserklæringen. Nyhedsbrevene tilsendes også som følge af salg af varer eller tjenesteydelser:

Såfremt du modtager varer eller tjenesteydelser, og i den forbindelse oplyser din e-mail-adresse, kan denne efterfølgende benyttes til tilsendelse af et nyhedsbrev. I et sådant tilfælde tilsendes med dette nyhedsbrev udelukkende reklame for varer eller tjenesteydelser.

I forbindelse med databehandlingen vedrørende tilsendelse af nyhedsbreve videregives ingen data til tredjemand. Dataene anvendes udelukkende til forsendelse af nyhedsbrevet.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger efter brugerens login til nyhedsbrevet er brugerens samtykke iht. art. 6, stk. 1 litra a i GDPR. Den tyske lov om illoyal konkurrence, § 7, stk. 3 UWG, er retsgrundlag for forsendelse af nyhedsbreve som følge af varesalg.

Kontakt

Du har mulighed for at kontakte os via vores e-mail-adresse eller kontaktformularen. De personoplysninger, som overføres på denne måde, anvender vi udelukkende til det formål, som du angiver ved henvendelsen.

Såfremt vi via vores kontaktformular anmoder om oplysninger, som ikke er nødvendige til selve henvendelsen, er disse altid markeret som værende frivillige. Disse oplysninger har til formål at konkretisere din forespørgsel og at forbedre behandlingen af dit anliggende. En meddelelse af sådanne oplysninger sker frivilligt og med dit samtykke. Såfremt det vedrører oplysninger om kommunikationskanaler (for eksempel e-mailadresse, telefonnummer), giver du derudover dit samtykke til, at vi eventuelt også kan kontakte dig via denne kommunikationskanal for at besvare dit anliggende.

Dette samtykke kan du naturligvis til enhver tid tilbagekalde med fremtidig virkning. Henvend dig i et sådant tilfælde til vores databeskyttelsesrådgiver i koncernen. Dennes kontaktdata er anført nedenfor.

Informationsmateriale

Du har mulighed for at rekvirere informationsmateriale om vores produkter. Du skal blot udfylde det pågældende formular. De persondata, som således overføres til os, benytter vi naturligvis udelukkende til det formål, som du angiver ved henvendelsen.

Såfremt vi i vores formular med anmodning om informationsmateriale beder om informationer, som ikke er nødvendige for tilsendelse af informationsmateriale, er disse markeret som værende frivillige. Disse oplysninger har til formål at konkretisere din forespørgsel og at forbedre behandlingen af dit anliggende. En meddelelse af sådanne oplysninger sker frivilligt og med dit samtykke. Såfremt det vedrører oplysninger om kommunikationskanaler (for eksempel e-mailadresse, telefonnummer), giver du derudover dit samtykke til, at vi eventuelt også kan kontakte dig via denne kommunikationskanal for at besvare dit anliggende.

Dette samtykke kan du naturligvis til enhver tid tilbagekalde med fremtidig virkning. Henvend dig i et sådant tilfælde til vores databeskyttelsesrådgiver. Dennes kontaktdata er anført nedenfor.

Ansøgninger

Du kan tilsende ansøgninger online via vores ansøgningsportal hos Leuze. Din online-ansøgning videresendes via en krypteret forbindelse direkte til personaleafdelingen og behandles naturligvis fortroligt. Dine oplysninger anvender vi udelukkende til behandling af din ansøgning, og de videregives ikke til personer, som ikke er medarbejdere i Leuze-koncernen.

Yderligere oplysninger om databehandling i forbindelse med ansøgningsproceduren findes i databeskyttelseserklæringen på vores ansøgningsportal. Hvis du har ansøgt om en bestemt stilling, og denne allerede er blevet besat af en anden person, og såfremt vi er af den opfattelse, at du er egnet til en lignende eller bedre stilling, ønsker vi at videregive din ansøgning inden for selve koncernen. Meddel venligst, hvis du ikke samtykker i en videresendelse. Dine personoplysninger slettes omgående efter endt ansøgningsprocedure eller efter maksimalt 6 måneder, såfremt du ikke udtrykkeligt har givet dit samtykke til en længere opbevaring af dine data.

Vær opmærksom på, at vores ansøgningsportal udelukkende er beregnet til ansøgninger. Såfremt du alligevel sender en ansøgning pr. e-mail, gør vi udtrykkeligt opmærksom på, at bilag i e-mails ikke er krypterede.

Dataoverførsel til virksomheder i Leuze-koncernen

En overførsel af dine data til tredjemand uden for Leuze-koncernen sker ikke, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til loven, eller hvis en videregivelse af data er nødvendig for at gennemføre et kontraktforhold, eller du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse af dine personoplysninger. Eksterne tjenesteudbydere eller partnervirksomheder får kun dine data, såfremt det er nødvendigt for at afvikle din forespørgsel. I sådanne tilfælde er omfanget af de overførte data begrænset til et minimum. Såfremt vores tjenesteudbyder kommer i berøring med dine personoplysninger, garanterer vi, at disse tjenesteudbydere på samme måde overholder bestemmelserne i loven om databeskyttelse. Læs også oplysningerne om databeskyttelse fra den pågældende udbyder. For indhold fra fremmede tjenesteudbydere er den pågældende udbyder ansvarlig. Vi foretager dog en kontrol af tjenesterne for overholdelse af lovbestemmelserne inden for rimelighedens grænser.

Dataoverførsel til eksterne tjenesteudbydere (sagsbehandlere)

Dine data gives videre til udbyderpartnere, såfremt disse handler på vores vegne og understøtter Leuze electronic med deres tjenesteydelser.

Bemyndigede tjenesteudbyderes behandling af dine personoplysninger sker i forbindelse med udførelsen af ordren iht. art. 28 i GDPR. De førnævnte tjenesteudbydere får udelukkende adgang til sådanne personoplysninger, som er nødvendige for at kunne udføre den pågældende aktivitet. Tjenesteudbyderne har ikke tilladelse til at videregive dine personlige oplysninger eller at anvende dem til andre formål. Især er det forbudt at anvende dem i eget reklameøjemed.

Såfremt eksterne tjenesteudbydere kommer i berøring med dine personoplysninger, har vi vha. lovbestemte, tekniske og organisatoriske tiltag samt ved jævne kontroller sikret, at også disse overholder gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. En kommerciel videregivelse af dine persondata til andre virksomheder sker ikke.

Optimeringsværktøjer til websider

I forbindelse med indsamling af personoplysninger via optimeringsværktøjer på websider henviser vi til vores berettigede interesse iht. artikel 6, stk. 1 litra f i GDPR i forbindelse med punkt 47. Ifølge dette er en direkte reklame som regel en berettiget interesse. Dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går i den forbindelse ikke forud for vores interesse i at gøre reklame, da vi har informeret dig omfattende om indsamling af personoplysninger i forbindelse med vores databeskyttelseserklæring, og du har til enhver tid mulighed for et "opt out" (via link eller browserindstilling). Desuden anvender vi kun pseudonym sporing.

Cookies

I nogle områder på vores sider anvendes de såkaldte cookies. En cookie er en lille tekstfil fra en hjemmeside, som gemmes på din harddisk. Cookies forårsager ingen skade på din computer og indeholder ingen vira. Cookies på vores internetsider indsamler ingen personoplysninger. De oplysninger, som cookies indeholder, anvender vi til at lette brugen af vores sider og til at tilpasse dem til dine behov.

På vores internetsider anvendes både session-cookies og permanente cookies. Session-cookies er midlertidige cookies, som gemmes i brugerens internetbrowser, indtil browservinduet lukkes, og sesion-cookies slettes herefter. Permanente cookies anvendes ved gentagne besøg og gemmes i brugerens browser i en bestemt periode (som regel 1 år eller længere). Disse cookies slettes ikke, når browseren lukkes. Denne slags cookies anvendes til at genanvende en brugeres præferencer, så snart denne vender tilbage til siden.

Naturligvis kan du også se på vores websider uden cookies. Såfremt du ikke ønsker, at der gemmes cookies på din computer, kan du deaktivere den pågældende indstilling i din browsers systemindstillinger. Gemte cookies kan du til enhver tid slette i din browsers systemindstillinger. Hvordan det fungerer i det enkelte tilfælde, fremgår af browser-vejledningen. Vi gør dog opmærksom på, at vores reklametilbud uden cookies muligvis kun kan anvendes i begrænset omfang.

Google Analytics

Dette websted benytter Google Analytics. På vegne af operatøren af dette websted evaluerer Google din brug af denne webside for at lave en rapport over websideaktiviteterne og for at tilbyde yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brug af denne hjemmeside og internettet.

Siden den ansvarlige person for databeskyttelse og informationsfrihed i Hamburg i samråd med Google har koordineret dette på grundlag af beslutningen i Düsseldorf om overholdelse af databeskyttelsesloven i forbindelse med udarbejdelse af analysemetoder i internettilbud, er det muligt at benytte Google Analytics under bestemte betingelser i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Vi overholder naturligvis sådanne forudsætninger. Især gør vi opmærksom på, at denne hjemmeside med Google Analytics er udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for at garantere en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Din IP-adresse afkortes først af Google inden for den Europæiske Unions medlemslande eller i andre kontraktstater, der har indgået overenskomsten, via det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server i USA og afkortes der. Den IP-adresse, der overføres af Google Analytics fra din browser, sammenføres ikke med andre data fra Google. Yderligere oplysninger om vilkår for brug og databeskyttelse fremgår af https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller af https://www.google.de/intl/de/policies/ .

Google Analytics anvender ligeledes de såkaldte „cookies“. De oplysninger, som fremkaldes af cookien, når websiden benyttes, overføres som regel til en server hos Google til USA og gemmes der. Du kan forhindre, at cookies gemmes ved at foretage en indstilling i din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde i givet fald ikke kan benytte alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre, at Google registrerer de data, som cookien opretter, og som relaterer til din brug af websiden (inkl. din IP-adresse), og du kan forhindre, at Google behandler disse data ved at downloade og installere Browser-Add-on . Hvis du klikker her, sættes en opt out-cookie, som forhindrer en fremtidig registrering af dine data, når du besøger denne hjemmeside: Deaktivering af Google Analytics .

Integration af Trusted Shops Trustbadge

For at kunne vise vores Trusted Shops kvalitetsstempel og de eventuelt indsamlede vurderinger og for at kunne vise køber sortimentet af Trusted Shops-produkter, efter at denne har bestilt, har vi integreret Trusted Shops trustbadge på denne hjemmeside.

Denne har til formål at beskyttes vores berettigede interesse i en optimal markedsføring af vores tilbud. Trustbadge og de dermed forbundne tjenester er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, D-50823 Köln.

Når trustbadgen åbnes, gemmer webstedet automatisk en såkaldt server-logfil, som f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for besøget, overført datamængde og den pågældende udbyder (adgangsdata), og dokumenterer besøget. Disse adgangsdata evalueres ikke, og overskrives automatisk senest syv dage efter dit besøg på siden.

Yderligere persondata overføres kun til Trusted Shops, hvis du har besluttet dig for at benytte Trusted Shop-produkterne efter en bestilling, eller hvis du allerede har registreret dig for brugen heraf. I et sådant tilfælde er der indgået en aftale mellem dig og Trusted Shops.

Forsendelsen af marketing-mails sker med den professionelle mailing-software Mailingwork; serveren er opstillet i Tyskland. E-mails indeholder en såkaldt sporingssoftware. Det er en miniaturegrafik, som er integreret i HTML-mailings for at muliggøre en registrering og en analyse af logfilen. Ved hjælp af den integrerede sporingssoftware kan Leuze electronic GmbH & Co. KG se, om og hvornår der blev åbnet en e-mail. Ved hjælp af linksporing - en teknisk videresendelse via e-mail-serveren - evalueres, hvilke links der åbnes, og hvornår de åbnes. Samtidig oprettes en personrelateret brugerprofil.

De personoplysninger, der indsamles via nyhedsbrevsporingen, gemmes af den person, der er ansvarlig for databehandlingen og evalueres for at optimere e-mail-forsendelsen og for endnu bedre at kunne tilpasse e-mails til de registrerede personers interesser. De indsamlede personoplysninger videregives ikke til tredjemand. De registrerede personer er til enhver tid berettiget til tilbagekalde dette i denne forbindelse givne samtykke vha. en double opt in-metode.

Efter tilbagekaldelsen slettes disse personoplysninger af den dataansvarlige, og dataposten får tildelt markeringen "no-profiling", for så vidt angår fremtidige forsendelser. En frameldelse af nyhedsbrevet fortolkes af Leuze electronic GmbH & Co. KG automatisk som en tilbagekaldelse.

WiredMinds

Til marketingsformål og til optimering anvendes på dette websted produkter og tjenesteydelser fra WiredMinds AG (www.wiredminds.de), Lindenspürstraße 32, D-70176 Stuttgart. I den forbindelse indsamles, behandles og gemmes data, og der oprettes en brugerprofil under et pseudonym. I de tilfælde, hvor det er muligt, anonymiseres brugerprofilerne fuldstændigt. I den forbindelse kan der anvendes cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes i den besøgendes internetbrowser, og som har til formål, at internetbrowseren genkender siden. De indsamlede data, som også kan indeholde persondata, overføres til WiredMinds eller indsamles direkte af WiredMinds. WiredMinds må benytte oplysninger, som efterlades efter besøg på websteder for dermed at oprette anonymiserede brugerprofiler. De derved indsamlede data benyttes ikke uden først at have fået en særskilt godkendelse fra den registrerede person for at identificere den besøgende personligt på dette websted, og de sammenføres ikke med personoplysninger med brugeren af pseudonymet. Såfremt der indsamles IP-adresser, anonymiseres disse omgående efter indsamlingen, idet den sidste nummerblok slettes. Dataindsamling, -behandling og -opbevaring kan til enhver tid tilbagekaldes med fremtidig virkning: Udelukkelse af sporing af websted .

reCAPTCHA: Google Inc

Til overførelse af dine formularer anvender vi tjenesten reCAPTCHA fra virksomheden Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States). Denne tjeneste har til formål at undgå misbrug ved maskinel og automatiseret databehandling. Ved en sammenligning kan din IP-adresse og eventuelt andre data, som Google benytter til tjenesten reCAPTCHA, overføres til Google. I dette tilfælde gælder Google Inc.'s afvigende bestemmelser om databeskyttelse. Yderligere oplysninger om Google Inc.'s bestemmelser om databeskyttelse findes på http://www.google.de/intl/de/privacy eller https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Social Bookmarks

På vores websted er der integreret de såkaldte Social Bookmarks fra Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter og YouTube. Social Bookmarks er internet-bogmærker, hvormed brugeren af en sådan tjeneste kan samle links og nyhedsmeddelelser. Disse er integreret på vores websted som link til de pågældende tjenester. Efter et klik på den integrerede grafik ledes du videre til siden for den pågældende udbyder, dvs. først på det tidspunkt overføres brugeroplysningerne til den pågældende udbyder. Oplysninger om håndtering af dine personoplysninger ved brug af disse websteder fremgår af den pågældende udbyders bestemmelser om databeskyttelse.

Google Maps

For at gøre det muligt at besøge hos i en af vores afdelinger er hver enkel af disse afdelinger forsynet med et link på Google Maps. Så snart du klikker på dette link, ledes du direkte videre til Google Maps. Der foregår ingen indsamling af data fra vores side.

Så snart du forlader vores websted og har fået adgang til Google Maps, er det udelukkende Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043), der er ansvarlig for indsamling af dine persondata. Yderligere informationer om databehandling, udført af Google, fremgår af Google‹s informationer om databeskyttelse, som du kan hente på www.google.com/privacypolicy.html .

Datasikkerhed

Leuze electronic anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data, som vi administrerer, mod tilfældige eller forsætlige manipulationer, tab, ødelæggelse eller for at beskytte mod uautoriserede personers adgang hertil. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres til stadighed i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

De registrerede personers rettigheder

Såfremt dine personoplysninger behandles, er du en registreret person iht. GDPR, og du har over for den dataansvarlige følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt iht. artikel 15 i GDPR

Du kan forlange, at vi bekræfter, om de personoplysninger, som vedrører dig, behandles af os. Såfremt vi har behandlet dine personoplysninger, har du yderligere ret til indsigt i henhold til artikel 15 i GDPR.

 • Ret til berigtigelse

Såfremt dine personoplysninger, som vi har registreret, er urigtige eller ufuldstændige, kan du forlange en omgående berigtigelse iht. artikel 16 i GDPR.

 • Ret til begrænsning af behandling

I henhold til forudsætningerne i artikel 18 i GDPR kan du desuden under visse omstændigheder forlange en begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dig.

Efter at have forlangt denne begrænsning må dine data kun behandles med dit samtykke eller gøres gældende, benyttes eller forsvares i tilfælde af juridiske krav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af årsager, der er af vigtig almen interesse for Unionen eller et medlemsland. Du får meddelelse, hvis begrænsningen ophæves.

 • Ret til sletning

Du kan ved fremlæggelse af en af de i artikel 17 stk. 1 i GDPR nævnte årsager forlange, at vi omgående sletter de pågældende personoplysninger, medmindre der foreligger en undtagelse fra pligten til sletning iht. artikel 17, stk. 3 i GDPR.

 • Ret til oplysninger

Såfremt du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger over for os gældende, er vi iht. artikel 19 i GDPR forpligtet til at meddele dette til alle modtagere af dine personoplysninger, medmindre meddelelsen er umulig eller forbundet med en uforholdsmæssig stor udgift. Du har desuden ret til at blive informeret om modtagerne. Over for den ansvarlige har du desuden ret til at blive informeret om disse modtagere.

 • Ret til dataportabilitet

Desuden har du iht. artikel 20 i GDPR ret til at modtage personoplysningerne, som vedrører dig, i et maskinlæsbart format og overføre dataene til en anden ansvarlig uden forhindring, såfremt forudsætningerne i artikel 20, stk. 1 litra a i GDPR foreligger, eller udvirke, at dine personoplysninger overgives direkte fra os til en anden dataansvarlig, såfremt det er teknisk muligt og ikke begrænser andre personers friheder og rettigheder. Denne ret gælder ikke for behandling af personoplysninger, som er nødvendige for at kunne varetage en opgave af almen interesse eller forbundet med offentlig myndighedsudøvelse.

 • Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Leuze electronic GmbH & Co. KG tilbage for så vidt angår behandlingen af dine personoplysninger iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Såfremt du har gjort indsigelse, behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre legitime årsager går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen har til formål at gøre krav gældende eller at udøve eller forsvare juridiske krav.

 • Ret til tilbagekaldelse af samtykkeerklæring til databeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring til databeskyttelsesretningslinjerne ved at afgive en erklæring over for Leuze electronic GmbH & Co. KG. Ved tilbagekaldelsen af samtykkeerklæringen berøres den lovlige behandling af data, der er udført iht. samtykkeerklæringen, ikke heraf.

 • Ret til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed

Du har til enhver tid ret til, uagtet anden administrativ eller retslig prøvelse, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i det medlemsland, hvor du bor, arbejder eller stedet for den formodede overtrædelse, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder denne forordning.

Ændringer i databeskyttelseserklæringen

Denne udarbejdede databeskyttelseserklæring tilpasses løbende samtidig med videreudviklingen af internettet eller vores tilbud. Ændringer offentliggøres rettidigt på denne side. For at blive informeret om vores databeskyttelsesbestemmelser aktuelle stand skal denne side åbnes regelmæssigt.

Databeskyttelsesrådgiver:

Nicolas Hermann
c/o Leuze electronic GmbH & Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen
E-mail: datenschutz@leuze.com

Den dataansvarliges kontaktdata:

Leuze electronic GmbH & Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen
Germany

Direktion:

Ulrich Balbach, adresse som ovenfor nævnt

Kontakt:

Telefon: +49 7021 573-0
Telefax: +49 7021 573-199
E-mail: info@leuze.de