Ochrona danych

Niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych objaśnia rodzaj, zakres i cel pobierania oraz przetwarzania danych oraz użycia cookies na stronach internetowych i w ofercie online firmyLeuze electronic Polska Sp. z o.o.ul.Hutnicza 6 40-241 Katowice, Niemcy, jako administratora danych osobowych (dalej nazywanego „Leuze”, „my” lub „nas”).

Wykraczające poza nią pytania dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi prosimy kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, którego dane kontaktowe są podane poniżej.

Informacje podstawowe

O ile w dalszej części nie podano inaczej, podczas korzystania z naszych stron internetowych zasadniczo nie są pobierane, przetwarzane ani wykorzystywane dane osobowe.

Dane osobowe użytkowników są stosowane do następujących celów:

 • Realizacja naszych usług, serwisów i usług świadczonych użytkownikowi.
 • Gwarancja efektywnej obsługi klienta i wsparcia technicznego. Podczas nawiązywania z nami kontaktu dane są zapisywanie w celu przetwarzania zapytania oraz na wypadek, jeśli wynikną z niego dodatkowe pytania.
 • Powiadomienia techniczne i biznesowe związane z naszą ofertą.
 • Wysyłanie newsletterów lub innych materiałów reklamowych, pod warunkiem, że użytkownik udzielił nam na to odpowiedniej zgody.

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych, nasz serwer automatycznie zapisuje informacje o charakterze ogólnym. Zaliczają się do nich rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwa domeny dostawcy usług internetowych, adres IP używanego komputera, strona internetowa, z której nas odwiedzasz, strony, które odwiedzasz na naszym portalu oraz data i czas trwania wizyty.

Danych tych nie możemy użyć do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Informacje są przez nas wyłącznie oceniane pod kątem statystyki i używane jedynie do ulepszania atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszych stron internetowych.

Pojęcie danych osobowych

Pojęcie danych osobowych jest zdefiniowane w niemieckim rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz). Zgodnie z nim są to indywidualne dane o aspektach osobowych lub materialnych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osoby fizycznej. Zaliczają się do nich przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia.

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO) dane osobowe są zdefiniowane w następujący sposób:

Wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej zwanej „osobą, której dane dotyczą”); za „możliwą do zidentyfikowania” jest uznawana osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza poprzez przyporządkowanie do cechy identyfikacyjnej, takiej jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane miejsca zamieszkania, identyfikator online, lub jednej bądź kilku cech, które stanowią wyraz tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej tej osoby naturalnej.

Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Jeśli na procesy przetwarzania danych osobowych uzyskaliśmy Twoją zgodę, wówczas podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi Art. 6 Ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wypełnienia umowy między Tobą a Leuze electronic podstawę prawną stanowi Art. 6 Ust. 1 lit. b RODO. Obowiązuje to również dla procesów przetwarzania, które są wymagane do realizacji środków przed zawarciem umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia zobowiązania umownego któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, wówczas podstawę prawną stanowi Art. 6 Ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli przetwarzanie jest wymagane do ochrony uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej i interesy, podstawy prawne i podstawowe swobody osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem wymagającym ochrony, wówczas podstawę prawną stanowi Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostają usunięte lub zablokowane, gdy tylko wygaśnie cel ich zapisania. Ponadto zapisywanie danych może mieć miejsce, jeśli jest wymagane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych osobowych. Zablokowanie lub usuwanie danych następuje również wtedy, gdy upłynie przewidziany w wymienionych normach okres ich przechowywania, chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane do zawarcia umowy lub realizacji umowy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie, gdy są wymagane przez nas, na przykład do realizacji zlecenia, ankiety, konkursu z nagrodami lub spersonalizowanych usług. Osoba, której dane dotyczą, jest informowana o planowanym celu ich przetwarzania i, jeśli to wymagane, proszona o wyrażenie zgody na przetwarzanie.

Zgromadzone w ramach naszej strony dane osobowe są bez Twojej zgody używane wyłącznie do realizacji zleceń bądź odpowiadania na Twoje zapytania i w tym celu przekazywane dalej do właściwej spółki grupy. Tylko za Twoją zgodą następuje ponadto wykorzystanie Twoich danych osobowych w zarządzanej przez Leuze electronic GmbH centralnej bazie klientów i interesantów oraz zestawianie Twoich danych w ramach grupy przedsiębiorstw Leuze. Wykorzystanie tych danych zostaje ograniczone do celów reklamy oraz badań rynkowych i opinii. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli ma być realizowana płatność z góry, np. w przypadku zakupu na fakturę, w celu ochrony naszych uzasadnionych prawnie interesów możemy przeprowadzić badanie zdolności kredytowej na bazie procedury matematyczno-statystycznej, korzystając z usług Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart. W tym celu przekazujemy dane osobowe wymagane do zbadania zdolności kredytowej do Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart i korzystamy z otrzymanych informacji na temat prawdopodobieństwa statystycznego zalegania z zapłatą do podjęcia wyważonej decyzji o uzasadnieniu, przeprowadzaniu lub zakończeniu stosunku umownego. Badanie zdolności kredytowej może obejmować wartości prawdopodobieństwa (wartości Score) obliczane na podstawie uznanych procedur matematyczno-statystycznych, do obliczenia których wykorzystywane są m.in. dane adresowe. Twoje wymagające ochrony interesy zawsze są uwzględniane zgodnie z ustawowymi postanowieniami.

Twoje dane są przed transferem i przetwarzaniem szyfrowane w celu ochrony przed dostępem nieupoważnionych osób. Należy pamiętać, że e-maili przesłanych w formie nieszyfrowanej nie da się przekazać w formie zabezpieczonej przed niepowołanym dostępem.

Twoje dane nie będą sprzedawane, wynajmowane ani w inny sposób udostępniane osobom trzecim, poza sposobami tu opisanymi. Przekazywanie danych osobowych organizacjom i urzędom państwowym następuje wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa krajowego. Nasi pracownicy, agencje i dystrybutorzy są przez nas zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.

Wysyłanie informacji przez e-mail oraz newsletter

Wysyłanie newslettera następuje wyłącznie w oparciu o subskrybowanie go przez użytkownika na naszej stronie internetowej:

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Wprowadzone przy subskrypcji newslettera dane użytkownika są do nas przekazywane.

Obejmują one adres e-mail, zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko i gałąź przemysłu.

Ponadto przy logowaniu są gromadzone następujące dane:

(1) Adres IP komputera wywołującego stronę
(2) Data i godzina rejestracji

W ramach procesu subskrypcji uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i odsyłamy do niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych. Wysyłka newslettera następuje również na podstawie sprzedaży towarów i usług:

Jeśli zakupisz od nas towar lub usługę i podasz przy tym swój adres e-mail, adres ten może później następnie użyty do przesłania newslettera. W takim wypadku w ramach newslettera przesyłany będzie wyłącznie marketing bezpośredni dotyczący podobnych towarów lub usług.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newsletterów nie następuje przekazywanie danych osobom trzecim. Dane są używane wyłącznie do wysyłki newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych po subskrypcji newslettera przez użytkownika jest istnienie zgody użytkownika, patrz Art. 6 Ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną wysyłki newslettera w wyniku zakupu towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG (niemieckiej federalnej ustawy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją).

Kontakt

Masz możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresu e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego. Przekazane nam w ten sposób dane osobowe są rzecz jasna używane wyłącznie do celów, w jakich udostępniasz je nam przy nawiązaniu kontaktu.

Jeśli w naszym formularzu kontaktowym pytamy o wprowadzenie danych, które nie są wymagane do nawiązania kontaktu, zawsze oznaczamy je jako opcjonalne. Dane te służą nam do skonkretyzowania Twojego zapytania i ulepszonej realizacji Twojej sprawy. Przekazywanie tych danych następuje wyłącznie dobrowolnie i za Twoją zgodą. Jeśli są to dane dotyczące kanałów komunikacyjnych (np. adres e-mail, numer telefonu), wyrażasz ponadto zgodę, abyśmy ewentualnie kontaktowali się z Tobą również przez ten kanał komunikacyjny, którym nastąpił Twój kontakt.

Rzecz jasna możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Należy w tym celu zwrócić się do pełnomocnika naszego koncernu ds. ochrony danych osobowych, którego dane kontaktowe są podane poniżej.

Materiał informacyjny

Masz możliwość zamówienia u nas materiałów informacyjnych dotyczących naszych produktów. W tym celu musisz wypełnić odpowiedni formularz. Przekazane nam w ten sposób dane osobowe są rzecz jasna używane wyłącznie do celów, w jakich je nam udostępniasz.

Jeśli w naszym formularzu informacyjnym pytamy o wprowadzenie danych, które nie są wymagane do przesłania materiału informacyjnego, zawsze oznaczamy je jako opcjonalne. Dane te służą nam do skonkretyzowania Twojego zapytania i ulepszonej realizacji Twojej sprawy. Przekazywanie tych danych następuje wyłącznie dobrowolnie i za Twoją zgodą. Jeśli są to dane dotyczące kanałów komunikacyjnych (np. adres e-mail, numer telefonu), wyrażasz ponadto zgodę, abyśmy ewentualnie kontaktowali się z Tobą również przez ten kanał komunikacyjny, którym nastąpił Twój kontakt.

Rzecz jasna możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Należy w tym celu zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, którego dane kontaktowe są podane poniżej.

Aplikacje

Możesz aplikować do Leuze online, przez nasz portal aplikacyjny. Twoja aplikacja online zostanie przez zaszyfrowane połączenie przekazana bezpośrednio do działu personalnego i rzecz jasna będzie traktowana w sposób poufny. Z twoich danych będziemy rzecz jasna korzystać wyłącznie w celu przetwarzania Twojej aplikacji i nie będziemy ich przekazywać osobom trzecim spoza grupy przedsiębiorstw Leuze.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w ramach procedury aplikacyjnej znajdują się w deklaracji ochrony danych osobowych naszego portalu aplikacyjnego. Jeśli złożysz aplikację na określone stanowisko, ale jest już ono zajęte, lub jeśli mamy inne stanowisko, równie dobrze lub lepiej pasujące do Twojej aplikacji, chętnie przekażemy dalej Twoją aplikację w obrębie przedsiębiorstwa. Poinformuj nas, jeśli nie wyrażasz zgody na takie przekazanie. Twoje dane osobowe są usuwane natychmiast po zakończeniu procesu aplikacyjnego lub po maks. 6 miesiącach, o ile nie udzielisz nam wyraźnej zgody na dalsze przechowywanie Twoich danych.

Należy uwzględnić, że do celów aplikacji udostępniamy wyłącznie portal aplikacyjny. Jeśli mimo to zaaplikujesz do nas przez e-mail, zwracamy uwagę, że załączniki e-mail nie są szyfrowane.

Przekazywanie danych do przedsiębiorstw Grupy Leuze

Przekazywanie Twoich danych osobowych stronom trzecim spoza grupy Leuze zasadniczo nie ma miejsca, chyba że jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani albo przekazanie danych jest wymagane do realizacji stosunków umownych, albo uprzednio wyrazisz wyraźną zgodę na przekazywanie Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy i partnerzy przedsiębiorstwa otrzymują Twoje dane wyłącznie, jeśli jest to wymagane do realizacji Twojego zapytania. W takim wypadku zakres przekazywanych danych jest jednak ograniczony do wymaganego minimum. Jeśli nasi usługodawcy mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, upewniamy się, że przestrzegają oni w taki sam sposób przepisów ustawy o ochronie danych. Należy przestrzegać również odpowiednich informacji dotyczących ochrony danych osobowych od dostawcy. Za treści usług zewnętrznych odpowiedzialny jest dany dostawca usługi, przy czym w granicach rozsądku przeprowadzamy kontrolę tych usług pod kątem zachowania wymogów ustawowych.

Przekazywanie danych osobowych zewnętrznym usługodawcom (podmiotom przeprowadzającym zlecenie)

Twoje dane osobowe są przekazywane partnerom w zakresie usług, jeśli działają oni na nasze zlecenie i wspierają Leuze electronic w realizacji usług.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przed wyznaczonych usługodawców następuje w ramach przetwarzania zlecenia zgodnie z Art. 28 RODO. Wymienieni uprzednio usługodawcy otrzymują dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które są wymagane do realizacji danej czynności. Usługodawcom tym zabronione jest dalsze przekazywanie Twoich danych osobowych oraz używanie ich do innych celów, w szczególności do własnych celów reklamowych.

Jeśli zewnętrzni usługodawcy mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, zapewniamy poprzez środki prawne, techniczne i organizacyjne oraz regularne kontrole, że zachowują oni obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych. Nie ma miejsca komercyjne przekazywanie Twoich danych osobowych innym przedsiębiorstwom.

Narzędzia do optymalizacji stron internetowych

W ramach gromadzenia danych osobowych poprzez narzędzia do optymalizacji stron internetowych powołujemy się na nasz uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z motywem nr 47. Zgodnie z nimi marketing bezpośredni z reguły stanowi uzasadniony interes. Twoje interesy, podstawowe prawa i swobody nie przeważają przy tym nad naszym interesem do marketingu, ponieważ w ramach niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych obszernie informujemy Cię o nim oraz ponieważ w każdym momencie masz możliwość opt-out (za pomocą łącza lub ustawień przeglądarki). Ponadto stosujemy wyłącznie tracking w formie zanonimizowanej.

Cookies

W niektórych obszarach naszych stron internetowych stosowane są tak zwane pliki cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym Twojego urządzenia. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie na naszych stronach internetowych nie gromadzą żadnych danych osobowych. Zawartych w plikach cookie informacji używamy, aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron internetowych i lepiej dopasować je do Twoich potrzeb.

Na naszych stronach internetowych używamy zarówno plików cookie sesyjnych, jak i trwałych. Cookie sesyjne to tymczasowe pliki cookie zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu aż okno przeglądarki zostanie zamknięte, co powoduje usunięcie cookie sesyjnych. Trwałe pliki cookie są używane w przypadku ponownych odwiedzin na stronie internetowej i zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika przez określony czas (z reguły przez 1 rok lub dłużej). Te pliki cookie nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ten rodzaj plików cookie jest używany do ponownego używania preferencji użytkownika, jeśli powróci on na stronę internetową.

Rzecz jasna naszą stronę internetową można przeglądać również bez użycia plików cookie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były zapisywane na Twoim komputerze, możesz dezaktywować odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych Twojej przeglądarki. Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Sposoby przeprowadzenia tego dla poszczególnych przeglądarek są opisane w instrukcjach od ich producentów. Zwracamy jednak uwagę, że bez cookies nasza oferta internetowa może być dostępna jedynie w ograniczony sposób.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google analizuje użycie przez Ciebie tej strony aby tworzyć raporty o czynnościach na stronie internetowej i aby świadczyć administratorowi strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu.

Od czasu zawarcia porozumienia z Google przez Hamburskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych osobowych i Wolności Informacji (Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit) na podstawie decyzji Düsseldorfer Kreis o zgodnym z przepisami ochrony danych zapewnianiu procedur analizy do pomiaru zasięgu w ofertach internetowych możliwe jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i nie stanowiące powodu do skargi użycie Google Analytics w określonych warunkach. Rzecz jasna przestrzegamy wszystkich tych wymagań. Zwracamy w szczególności uwagę, że na tej stronie funkcje Google Analytics zostały rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zagwarantować zanonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP). Twój adres IP zostaje najpierw skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw członkowskich porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Przekazane w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę internetową adresy IP nie są przez Google zestawiane z innymi danymi. Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub poniżej https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Analytics używa również tzw. „cookies”. Informacje o korzystaniu przez Ciebie ze strony, zgromadzone przez pliki cookie, są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane. Poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej można zablokować zapisywanie plików cookies, zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Można także zablokować przekazywanie danych zapisywanych przez pliki cookies dotyczących korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) firmie Google i uniemożliwić ich przetwarzanie przez tę firmę poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki. Kliknięcie tutaj powoduje ustawienie pliku cookie opt-out, który zapobiega przyszłej rejestracji Twoich danych przy odwiedzinach na tej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics.

Integracja Trustbadge Trusted Shops

W celu wyświetlania naszego znaku jakości i ewentualnie zebranych analiz dotyczących oferty produktów Trusted Shops kupującemu po złożeniu zamówienia na tej stronie internetowej wbudowany jest widżet Trustbadge Trusted Shops.

Służy on do zagwarantowania naszego przeważającego w ramach wyważenia interesów uzasadnionego interesu w celu optymalnego marketingu naszej oferty. Trustbadge i powiązane z nią usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

Przy wywołaniu Trustbadge serwer sieci Web automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera m.in. Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przekazanych danych i wysyłającego żądanie dostawcę (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie strony. Te dane dostępowe nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

Dalsze dane osobowe są przekazywane wyłącznie do Trusted Shops, o ile po finalizacji zamówienia zdecydujesz się na korzystanie z produktów Trusted Shops lub jeśli już zarejestrowałeś/aś się w celu korzystania z nich. W takim wypadku obowiązuje zawarte między Tobą a Trusted Shop porozumienie umowne.

Wysyłka marketingowych wiadomości e-mail następuje z użyciem profesjonalnego oprogramowania mailingowego Mailingwork, serwer jest zlokalizowany w Niemczech. Wiadomości e-mail zawierają tzw. piksele śledzące. Są to miniaturowe grafiki dołączone do e-maili HTML, aby umożliwić rejestrację plików dziennika i ich analizę. Na podstawie zintegrowanych pikseli śledzących Leuze electronic GmbH & Co.KG może wykryć, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta. Za pomocą śledzenia łączy – realizowanego technicznie przez serwer wychodzący e-mail jako przekierowanie – oceniane jest, które łącza zostały kiedy wywołane. Tworzony jest przy tym osobisty profil użytkowania.

Dane uzyskane za pomocą trackingu newslettera są zapisywane i analizowane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych, aby optymalizować wysyłkę wiadomości e-mail i jeszcze lepiej dopasowywać treść przyszłych e-maili do zainteresowań odbiorcy. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, w każdej chwili mają możliwość oddzielnego wycofania zgody udzielonej w tej kwestii – poprzez procedurę Double-Opt-In.

Po wycofaniu zgody te dane osobowe są usuwane przez administratora odpowiedzialnego za ich przetwarzanie, a do rekordów danych na potrzeby przyszłych wysyłek przypisywana jest cecha no-profiling. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest przez Leuze electronic GmbH & Co. KG automatycznie uznawana za wycofanie zgody.

WiredMinds

Nasza strona internetowa korzysta z technologii pikseli śledzących oferowanej przez wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) w celu analizy zachowania użytkowania.
Mogą być przy tym gromadzone, przetwarzane i zapisywane dane, na których podstawie zostanie utworzony pseudonimizowany profil użytkowania. Tam, gdzie to możliwe i rozsądne, te profile użytkowania są całkowicie anonimizowane. Są w tym celu stosowane pliki cookie. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika i używane do ponownej identyfikacji przeglądarki. Uzyskane dane, które mogą obejmować również dane osobowe, są przekazywane do wiredminds lub gromadzone bezpośrednio przez wiredminds. wiredminds może wykorzystywać informacje powstałe wskutek Twoich odwiedzin na tych stronach internetowych, aby tworzyć zanonimizowane profile użytkowania. Zgromadzone przy tym dane bez osobno udzielonej zgody użytkownika nie są używane, aby osobiście zidentyfikować użytkownika tej strony internetowej i nie są zestawiane z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Jeśli rejestrowane są adresy IP, następuje tzw. anonimizacja poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr. Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie danych można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość: Wyłącz tracking na stronach internetowych.

reCAPTCHA: Google Inc

Do przekazywania Twoich formularzy używamy usługi reCAPTCHA firmy Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States). Ma to na celu zapobieganie przetwarzaniu nieupoważnionemu, maszynowemu i zautomatyzowanemu. W ramach porównywania Twój adres IP i ew. dalsze dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA są przekazywane do firmy Google. Obowiązują w tym wypadku oddzielne postanowienia ochrony danych osobowych firmy Google Inc., które można znaleźć na stronie http://www.google.de/intl/de/privacy oder https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Zakładki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej są używane tzw. zakładki społecznościowe (social bookmarks) serwisów Facebook, Xing, LinkedIN, Twitter i YouTube. Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe, za pomocą których użytkownik takich usług może gromadzić łącza i powiadomienia. Są one umieszczone na naszej stronie internetowej jako łącza do odpowiednich usług. Po kliknięciu zintegrowanej grafiki użytkownik zostaje przekierowany na stronę danego dostawcy; dopiero wtedy dane użytkownika są przekazywane danemu dostawcy. Informacje o postępowaniu z Twoimi danymi osobowymi przy korzystaniu z tych stron internetowych są podane w odpowiednich postanowieniach ochrony danych osobowych danego dostawcy.

Mapy Google

Aby umożliwić Ci podróżowanie do naszych lokalizacji, poszczególne lokalizacje są zaopatrzone w odpowiednie łącze do Map Google. Bezpośrednio po kliknięciu w łącze użytkownik zostaje przekierowany do Map Google. Nie gromadzimy przy tym żadnych danych.

Gdy opuścisz nasze strony internetowe i przejdziesz do Google Maps, wyłącznie Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) staje się podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych firmy Google, dostępnych na stronie internetowej www.google.com/privacypolicy.html.

Bezpieczeństwo danych

Firma Leuze electronic stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że administrowane przez nią dane są chronione przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem nieuprawnionych osób. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technicznym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś w rozumieniu RODO osobą, której dane dotyczą, i masz względem administratora danych osobowych następujące prawa:

 • Prawo do informacji zgodnie z Art. 15 RODO

Możesz od nas zażądać informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zgodnie z Art. 15 RODO masz dalsze uprawnienia.

 • Prawo do sprostowania

Jeśli Twoje dane zgromadzone przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz od nas zażądać ich sprostowania zgodnie z Art. 16 RODO.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z wymogami Art. 18 RODO możesz ponadto w określonych okolicznościach zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych.

Po ograniczeniu przetwarzania Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, realizacji oraz obrony roszczeń prawnych bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z przyczyn ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Poinformujemy Cię, zanim ograniczenie zostanie zniesione.

 • Prawo do usunięcia

W razie występowania jednego z powodów zgodnie z Art. 17 Ust. 1 RODO masz prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, chyba że istnieje wyjątek od obowiązku usunięcia zgodnie z Art. 17 Ust. 3 RODO.

 • Prawo do informacji

Jeśli skorzystasz względem nas ze swojego prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z Art. 19 RODO jesteśmy zobowiązani poinformować o tym wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych, chyba że takie poinformowanie jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym nakładem środków. Ponadto masz prawo do uzyskania informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych. Masz względem administratora swoich danych osobowych prawo do uzyskania informacji o odbiorcach tych danych.

 • Prawo do przenoszenia danych

Ponadto zgodnie z Art. 20 RODO masz prawo otrzymać od nas dotyczące Cię dane osobowe w czytelnym dla maszyn formacie i przekazanie tych danych bez ograniczeń innemu administratorowi danych osobowych, jeśli istnieją wymagania zgodnie z Art. 20 Ust. 1 lit. a RODO, lub do zażądania przekazania przez nas dotyczących Cię danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to wykonalne techniczne i nie zagraża prawom ani swobodom innych osób. Prawo to nie obejmuje przetwarzania danych osobowych wymaganego do realizacji zadań w interesie publicznym lub zadań władzy publicznej.

 • Prawo do sprzeciwu

Masz w każdej chwili prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Leuze electronic GmbH & Co. KG zgodnie z Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy więcej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wymagające ochrony powody przetwarzania przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, realizację lub obronę roszczeń prawnych.

 • Prawo do odwołania udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Masz w każdej chwili prawo wycofać udzieloną Leuze electronic GmbH & Co. KG zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło do chwili wycofania zgody.

 • Prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorującego

W każdym momencie masz prawo, bez naruszenia innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, do wniesienia skargi do urzędu nadzorującego, zwłaszcza w państwie członkowskim będącym Twoim miejscem pobytu, miejscem pracy lub miejscem przypuszczalnego naruszenia, jeśli jesteś zdania, że przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych narusza to rozporządzenie.

Zmiany w deklaracji ochrony danych osobowych

Niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych może być modyfikowana w trakcie dalszego rozwoju Internetu lub naszej oferty. O zmianach poinformujemy w tym miejscu z odpowiednim wyprzedzeniem. Aby zasięgnąć informacji o aktualnym stanie naszych postanowień o ochronie danych osobowych, należy regularnie odwiedzać tę stronę.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych


Leuze electronic Polska Sp. z o.o.
ul.Hutnicza 6 
40-241 Katowice
E-mail: datenschutz@leuze.com

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Leuze electronic Polska Sp. z o.o.
ul.Hutnicza 6 
40-241 Katowice

Zarząd przedsiębiorstwa

Tadeusz Cybulski, adres jak wyżej

Kontakt

Telefon: (+48) 32 438 86 80 
E-mail: sprzedaz@leuze.com