Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs på vilket sätt, i vilken omfattning och i vilket syfte vi samlar in och använder uppgifter samt använder cookies på webbplatserna och onlineutbudet från Leuze electronic GmbH & Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Tyskland, som dataskyddsrättsligt ansvarig organisation (hädanefter ”Leuze”, ”vi” eller ”oss”).

Om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter finns nedan.

Grundläggande information

Såvida ingenting annat anges i följande avsnitt förekommer i regel ingen insamling, hantering eller användning av personuppgifter när man använder våra webbplatser.

Användarnas personuppgifter används i följande syften:

 • Genomförande av våra olika tjänster.
 • Upprätthållande av en effektiv kundtjänst och teknisk support. När man tar kontakt med oss sparas uppgifterna för att förfrågan ska kunna behandlas samt för eventuella följdfrågor.
 • Tekniska och affärsrelaterade meddelanden om vårt utbud.
 • Utskick av nyhetsbrev eller annat reklammaterial, under förutsättning att användaren har lämnat sitt samtycke till detta.

När du besöker våra webbplatser samlar vår webbserver automatiskt in allmän information. Dit räknas typen av webbläsare, operativsystemet som används, internetleverantörens domännamn, datorns IP-adress, webbplatsen som användaren kom från, sidorna som användaren besöker hos oss samt besökets datum och varaktighet.

Vi har ingen möjlighet att härleda dessa uppgifter till en enskild individ. Informationen utvärderas av oss i rent statistiskt syfte och används endast för att förbättra våra webbplatsers attraktivitet, innehåll och funktioner.

Begreppet personuppgifter

Begreppet personuppgifter definieras i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz). Enligt denna definition är detta enskilda uppgifter om person- eller sakförhållanden för en specifik eller identifierbar fysisk person. Hit hör bland annat ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller ditt födelsedatum.

I EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter på följande sätt:

varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter:

I den mån vi inhämtar ditt samtycke till behandling av personuppgifter gäller artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt a i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund för behandling av dina personuppgifter.

Vid behandling av dina personuppgifter i syfte att fullfölja ett avtal mellan dig och Leuze electronic gäller artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund. Det gäller även behandling som krävs för att vidta nödvändiga åtgärder före ett avtal.

Om personuppgifter måste samlas in enligt en lagstadgad skyldighet som vårt företag omfattas av gäller artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt c i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund.

Om behandlingen krävs för att uppfylla ett berättigat intresse hos vårt företag eller en tredjepart och om detta inte övervägs av den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter, gäller artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund för behandlingen.

Borttagning av uppgifter och lagringstid:

Personuppgifterna för den registrerade kommer att raderas eller blockeras så snart lagringens syfte bortfaller. Därutöver kan uppgifterna lagras om detta föreskrivs av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsrättsliga förordningar, lagar eller övriga föreskrifter, som den ansvarige är skyldig att följa. Uppgifterna blockeras eller raderas om en lagringsfrist enligt nämnda standarder löper ut, såvida det inte föreligger någon nödvändighet att lagra uppgifterna ännu längre för att sluta eller uppfylla ett avtal.

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas endast in om du på eget initiativ tillhandahåller dem till oss, till exempel för att genomföra en order, en enkät, en tävling eller en registrering för personanpassade tjänster. Du kommer i dessa fall att informeras om det avsedda behandlingssyftet och, om det krävs, även tillfrågas om ditt samtycke till lagringen.

De personuppgifter som samlas in genom våra webbplatser utan ditt samtycke används endast för att genomföra ordern eller behandla dina förfrågningar, och överförs vid behov även till det ansvariga moderbolaget. Därutöver används dina uppgifter endast med ditt samtycke i en centraliserad databank för kunder och intressenter som Leuze electronic GmbH hanterar och ansvarar för, och kan även överföras inom Leuze-koncernen. Uppgifterna används endast i reklamsyften och för marknads- och opinionsforskning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

Om vi agerar på förhand, till exempel levererar en vara mot faktura, kommer vi med anledning av vårt berättigade intresse eventuellt att göra en kreditupplysning på grundval av matematiska statistikmetoder hos Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart, Tyskland. Vid kreditupplysningen överför vi de nödvändiga uppgifterna till Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart, Tyskland och använder oss av den mottagna informationen om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning, för att sedan fatta ett avvägt beslut om motivering, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (score-värden) som beräknats utifrån vetenskapligt erkända matematiska statistikmetoder och som bland annat beräknas med hjälp av adressinformation. Dina legitima farhågor kommer att beaktas enligt de lagstadgade bestämmelserna.

Dina uppgifter krypteras före överföringen och behandlingen så att inga obehöriga kan komma åt dem. Observera att e-postmeddelanden som skickas okrypterat inte kan överföras med åtkomstskydd.

Dina uppgifter kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt tillhandahållas någon annan än de tredjepartner som beskrivs här. Statliga inrättningar och myndigheter får endast ta del av personuppgifterna inom ramen för bindande nationella lagar. Våra medarbetare, agenturer och återförsäljer omfattas av sträng tystnadsplikt.

Informationsutskick per e-post och nyhetsbrev

Nyhetsbreven skickas ut när användaren registrerar sig på webbplatsen:

På vår webbplats har du möjligheten att registrera dig för ett kostnadsfritt nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs uppgifterna från inmatningsfälten till oss.

Dessa uppgifter är e-postadress, tilltal, förnamn, efternamn och bransch.

Dessutom samlas följande uppgifter in under registreringen:

(1) IP-adress från datorn som används
(2) Datum och tidpunkt för registreringen

För att kunna behandla uppgifterna kommer vi inom ramen för registreringen att inhämta ditt samtycke och hänvisa till denna integritetspolicy. Nyhetsbrevet skickas ut vid köp av varor eller tjänster:

Om du köper varor eller tjänster och i samband med detta uppger din e-postadress kan vi använda den till att skicka ut ett nyhetsbrev. I ett sådant fall kommer endast direktreklam för egna produkter eller tjänster att skickas ut via nyhetsbrevet.

Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredjepart i samband med databehandlingen för utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna används endast för att skicka ut nyhetsbrevet.

Rättslig grund för databehandlingen efter att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet är – med användarens samtycke – artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt a i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Rättslig grund för utskick av nyhetsbrevet till följd av försäljning av varor eller tjänster är § 7 punkt 3 i den tyska lagen om otillbörlig konkurrens (UWG).

Kontakt

Du har möjlighet att kontakta oss via e-postadressen eller kontaktformuläret. De personuppgifter som överförs till oss på detta sätt kommer självklart endast att användas i det syfte som avsågs när du tillhandahöll oss dessa uppgifter.

Såvida vi efterfrågar uppgifter i vårt kontaktformulär som inte är nödvändiga för att ta kontakt markerar vi alltid dessa som valfria. Dessa uppgifter hjälper oss att behandla din förfrågan och att hantera ditt ärende. Dessa uppgifter skickas in på absolut frivillig basis och med ditt samtycke. Om det rör sig om kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer) samtycker du även till att vi kontaktar dig via dessa kommunikationsvägar för att besvara ditt ärende.

Du kan självklart när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Kontakta i så fall vår koncerns ombud för dataskydd, vars kontaktuppgifter finns nedan.

Informationsmaterial

Du kan beställa informationsmaterial om våra produkter från oss. För att göra detta fyller du i respektive formulär. De personuppgifter som överförs till oss på detta sätt kommer självklart endast att användas i det syfte som avsågs när du tillhandahöll oss dessa uppgifter.

Om vi efterfrågar uppgifter i vårt formulär för informationsmaterial som inte är nödvändiga för att skicka informationsmaterialet markerar vi alltid dessa som valfria. Dessa uppgifter hjälper oss att behandla din förfrågan och att hantera ditt ärende. Dessa uppgifter skickas in på absolut frivillig basis och med ditt samtycke. Om det rör sig om kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer) samtycker du även till att vi kontaktar dig via dessa kommunikationsvägar för att besvara ditt ärende.

Du kan självklart när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Kontakta i så fall vårt dataskyddombud, vars kontaktuppgifter finns nedan.

Ansökningar

Du kan skicka in din ansökan till Leuze online via vår ansökningsportal. Din onlineansökan skickas direkt till personalavdelningen genom en krypterad anslutning och behandlas självklart konfidentiellt. Dina uppgifter kommer endast att användas för att behandla din ansöka och skickas inte vidare till tredjepart utanför Leuze-koncernen.

Mer information om databehandling inom ramen för ansökningsprocessen finns i integritetspolicyn på vår ansökningsportal. Om du har sökt en viss tjänst som redan har tillsatts eller om vi anser att du passar lika bra eller ännu bättre för en annan tjänst vill vi gärna vidarebefordra din ansökan inom företag. Ange därför om du godkänner en sådan vidarebefordran. Efter ansökningsprocessen tas dina personuppgifter omedelbart bort, alternativt efter högst 6 månader, såvida du inte har lämnat till uttryckliga samtycke till en längre lagring av uppgifterna.

Observera att vi endast tillhandahåller ansökningsportalen för ansökningar. Om du trots detta skickar in en ansökan via e-post vill vi påminna om att e-postbilagor inte krypteras.

Dataöverföring till företag inom Leuze-gruppen

Dina uppgifter skickas i regel inte vidare till tredjeparter utanför Leuze-gruppen, såvida vi inte är skyldiga till detta enligt lag, ifall dataöverföringen krävs för att fullfölja avtalet eller ifall du tidigare har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta. Externa tjänsteleverantörer och partnerföretag får dina uppgifter endast om det är nödvändigt för att behandla din förfrågan. I dessa fall begränsas omfattningen av de överförda uppgifterna till ett strikt minimum. Om våra tjänsteleverantörer kommer i kontakt med dina uppgifter ser vi till att de följer gällande föreskrifter i dataskyddsbestämmelserna. Observera även respektive integritetsmeddelanden från leverantörerna. Respektive tjänsteleverantör ansvarar för sina tjänsters innehåll, men vi kommer att kontrollera innehållet i tjänsterna för att se till att alla lagstadgade krav uppfylls.

Dataöverföring till externa tjänsteleverantörer (uppdragsbehandlare)

Dina uppgifter överförs till tjänsteleverantörspartner, men bara om de har uppdrag i vår regi och Leuze electronic använder sig av deras tjänster.

Om dina personuppgifter behandlas av utsedda tjänsteleverantörer sker detta inom ramen för uppdragsbehandling enligt artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). De tidigare nämnda tjänsteleverantörerna får endast åtkomst till sådan personlig information som krävs för att uppfylla respektive uppgift. Dessa tjänsteleverantörer får inte vidarebefordra dina personuppgifter eller använda dem i andra syften, framför allt inte i egna reklamsyften.

Om externa tjänsteleverantörer kommer i kontakt med dina personuppgifter har vi säkerställt genom rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder samt genom regelbundna kontroller att de även följer gällande dataskyddsbestämmelser. Dina personuppgifter vidarebefordras inte till andra företag i kommersiella syften.

Verktyg för webbplatsoptimering

Vi samlar in personuppgifter med hjälp av verktyg för webbplatsoptimering enligt vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kombination med avvägningsskäl nr 47. Enligt detta betraktas direktreklam i regel som berättigat intresse. Dina intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter överväger inte våra intressen avseende reklam, eftersom vi inom ramen för vår integritetspolicy har informerat dig i stor utsträckning om insamlingen av uppgifter och du när som helst kan välja att återkalla ditt samtycke (via länken eller webbläsarens inställningar). Dessutom använder vi oss endast av pseudonym spårning.

Cookies

I vissa områden av våra sidor används så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagras på din hårddisk. Cookies orsakar inga skador på datorn och innehåller inga virus. Cookiefilerna på våra webbplatser samlar inte in några som helst personuppgifter. Vi använder informationen i dessa cookies för att göra det lättare för dig att använda webbplatsen och anpassa den efter dina behov.

På vår webbplats används både sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies är tillfälliga cookies som lagras i användarens webbläsare tills webbläsarfönstret stängs, varvid cookiefilerna försvinner. Permanenta cookies används för upprepade besök och lagras i användarens webbläsare under en viss tid (i regel ett år eller längre). Dessa cookies försvinner inte när webbläsaren stängs. Denna typ av cookies används för att komma ihåg en användares preferenser när denne återvänder till sidan.

Självklart går det även att använda vår webbplats utan cookies. Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du avaktivera motsvarande inställning bland webbläsarens inställningar. Lagrade cookies kan när som helst tas bort i webbläsarens systeminställningar. Se din webbläsares anvisningar för att läsa mer om hur det fungerar i detalj. Vi vill dock understryka att vårt webbutbud eventuellt är begränsat om cookies inte användas.

Google Analytics

Denna webbplats använder sig av Google Analytics. Google kommer att utvärdera hur du använder webbplatsen på uppdrag av dennes ägare, i syfte att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och kunna tillhandahålla tjänster åt webbplatsoperatören på grundval av användningen av webbplatsen och internet.

Sedan omröstningen hos Hamburgs ombud för dataskydd och informationsfrihet med Google på grundval av beslutet från Düsseldorfer Kreis om dataskyddsenlig utformning av analysmetoder och mätspann på internetsidor möjliggörs en dataskyddsenlig och problemfri användning av Google Analytics under särskilda förhållanden. Vi agerar självklart efter dessa förutsättningar. Framför allt vill vi understryka att Google Analytics har utökats med koden ”gat._anonymizeIp();” på denna webbplats, i syfte att anonymt kunna samla in IP-adresser (så kallad IP-maskering). Din IP-adress förkortas i förväg av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsstater inom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där. IP-adressen som överförs från din webbläsare via Google Analytics kommer inte att föras samman med annan information hos Google. Mer information om användarvillkoren och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ .

Google Analytics använder också så kallade ”cookies”. Informationen om din användning av webbplatsen som genererats av cookiefilen skickas i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in detta i din webbläsare. Observera dock att en sådan inställning innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan även förhindra att uppgifterna som genererats av cookiefilen och som baseras på din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till och behandlas av Google genom att ladda ned och installera följande webbläsartillägg från Google. Om du klickar här ställer du in en opt-out-cookie som hindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker den här webbplatsen: Avaktivera Google Analytics .

Integrering i Trusted Shops Trustbadge

För att visa vårt Trusted Shops-sigill och eventuella omdömen samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter för köpare efter en beställning har Trusted Shops Trustbadge integrerats på denna webbplats.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i samband med en vägning av dominerande berättigade intressen mot en optimal marknadsföring av vårt utbud. Trustbadge och dess relaterade tjänster är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.

När Trustbadge öppnas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller t.ex. din IP-adress, datum och tid då webbplatsen öppnades, överförd datamängd, internetleverantör (åtkomstinformation), och dokumenterar besöket. Denna åtkomstinformation utvärderas inte och skrivs över automatiskt senast sju dagar efter ditt senaste besök på webbplatsen.

Fler personuppgifter överförs endast till Trusted Shops om du valde att använda Trusted Shops produkter efter att du slutfört beställningen, eller redan har registrerat dig för tjänsten. I detta fall gäller den avtalsenliga överenskommelsen mellan dig och Trusted Shops.

E-postmarknadsföring skickas ut med det professionella e-postprogrammet Mailingwork från en server i Tyskland. E-postmeddelandena innehåller en så kallad webbsignal. Detta är en miniatyrgrafik som integreras i HTML-utskick för att möjliggöra sammanställning och analys av en loggfil. Med hjälp av den inbäddade webbsignalen kan Leuze electronic GmbH & Co.KG se om och när ett e-postmeddelande öppnades. Med hjälp av länkspårning – en vidarebefordringsteknik via e-postservern – undersöks vilka länkar som öppnades och när. I samband med detta skapas en personbaserad användarprofil.

De personuppgifter som samlas in via nyhetsbrevets spårning lagras och utvärderas av den ansvarige för behandlingen i syfte att optimera e-postutskick och utforma innehållet i framtida utskick ännu bättre efter den registrerades intressen. Dessa personuppgifter skickas inte vidare till tredjepart. Registrerade kan när som helst återkalla det samtycke som lämnats specifikt i detta avseende via ”double opt in”-förfarandet.

Efter en återkallelse raderas dessa personuppgifterna av den ansvarige för behandlingen och dataposten tilldelas kännetecknet ”No-Profiling” för framtida utskick. Om användaren avregistrerar sig för nyhetsbrevet uppfattar Leuze electronic GmbH & Co. KG detta automatiskt som en återkallelse.

WiredMinds

I optimerings- och marknadsföringssyften använder sig denna webbplats av produkter och tjänster från WiredMinds AG (www.wiredminds.de), Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Tyskland. Det innebär att uppgifter samlas in, behandlas och lagras, för att slutligen ge upphov till en pseudonym användningsprofil. Användningsprofilerna kommer där det är möjligt och rimligt att anonymiseras fullständigt. I samband med detta kan det hända att cookies används. Cookies är små textfiler som lagras i besökarens webbläsare och används för att kunna känna igen webbläsaren. Uppgifterna som samlas in, som även kan innehålla personuppgifter, överförs till eller samlas in direkt av WiredMinds. WiredMinds får skapa anonyma användningsprofiler med hjälp av informationen som användare efterlämnar genom att besöka webbplatsen. Uppgifterna som samlas in används inte utan att den registrerade har lämnat sitt specifika samtyckte till att identifieras som besökare av denna webbplats, och de kommer inte att föras samman med personuppgifter av personen bakom pseudonymen. I den mån IP-adresser samlas in kommer de att anonymiseras fullständigt efter insamlingen genom att det sista nummerblocket tas bort. Samtycket till insamlingen, behandlingen och lagringen av uppgifter kan när som helst återkallas med verkan för framtiden: Stäng av webbplatsspårning .

reCAPTCHA: Google Inc

Vi skickar informationen från formulären du fyller i med hjälp av tjänsten reCAPTCHA från Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). På så sätt undviks missbruk genom maskinell och automatiserad behandling. Under jämförelsen kan din IP-adress och eventuell övrig information överföras till Google, som är nödvändiga för tjänsten reCAPTCHA. Här gäller de avvikande dataskyddsbestämmelserna från Google Inc. Mer information om dataskyddsbestämmelserna från Google Inc. finns på http://www.google.de/intl/de/privacy eller https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Sociala bokmärken

På vår webbplats finns så kallade sociala bokmärken från Facebook, Xing, LinkedIN, Twitter och YouTube. Sociala bokmärken är internetlänkar som låter användaren av en sådan tjänst samla länkar och artiklar. Dessa är utplacerade på vår webbplats som klickbara länkar till respektive tjänster. Om man klickar på länkarnas ikoner vidarebefordras man till respektive leverantörs webbplats, och först då överförs användarinformation till denna leverantör. För mer information om hur dina personuppgifter hanteras när du besöker dessa webbplatser kan du läsa i respektive leverantörs integritetspolicy.

Google Maps

Du hittar en vägbeskrivning till var och en av våra anläggningar via länken till Google Maps som varje anläggning är försedd med. När du klickar på denna länk förflyttas du direkt till Google Maps. Vi samlar inte in några uppgifter i samband med detta.

Så snart du har lämnat vår webbplats och öppnat Google Maps är Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043, USA) ensam ansvarig för insamlingen av dina personuppgifter. Mer information om Googles databehandling finns i Googles integritetsmeddelanden som du hittar på www.google.com/privacypolicy.html .

Datasäkerhet

Leuze electronic använder sig av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har om dig mot tillfällig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras hela tiden i takt med teknikens framsteg.

Registrerades rättigheter

Om dina personuppgifter har behandlats betraktas du som registrerad enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och har följande rättigheter gentemot den ansvarige:

 • Rätt till tillgång enligt Artikel 15 GDPR

Du kan begära en bekräftelse från oss om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss. Om vi har behandlat personuppgifter om dig har du ytterligare rättigheter enligt artikel 15 GDPR.

 • Rätt till rättelse

Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära omedelbar rättelse av dessa enligt artikel 16 GDPR.

 • Rätt till begränsning av behandling

Om förutsättningarna i artikel 18 GDPR uppfylls kan du under vissa omständigheter även begära att dina berörda personuppgifter behandlas i begränsad omfattning.

Efter begränsningen får dina uppgifter endast behandlas med ditt samtycke eller godkännande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, eller för att skydda rättigheterna hos en annan fysisk eller juridisk person, eller med hänsyn till ett viktigt offentligt intresse för unionen eller en medlemsstat. Vi underrättar dig innan begränsningen upphävas.

 • Rätt till radering

Om du presenterar ett av skälen i artikel 17 punkt 1 GDPR raderar vi omedelbart alla berörda personuppgifter, såvida det inte föreligger något undantag från raderingsplikten enligt artikel 17 punkt 3 GDPR.

 • Rätt till information

Om du har utövat din rätt gentemot oss avseende rättelse, radering eller begränsning av behandlingen är vi skyldiga enligt artikel 19 GDPR att meddela samtliga mottagare av dina personuppgifter, såvida detta inte är omöjligt eller medför en orimligt stor kostnad. Du har även rätt att informeras om dessa mottagare. Du har rätt att informeras om dessa mottagare av den ansvarige.

 • Rätt till dataportabilitet

Dessutom har du enligt artikel 20 GDPR rätt att begära ut de personuppgifter vi har om dig i maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan några hinder, såvida förutsättningarna i artikel 20 punkt 1 bokstavspunkt a GDPR uppfylls, eller att begära att dina personuppgifter skickas till en annan ansvarig direkt från oss, under förutsättning att detta är tekniskt genomförbart och inte inskränker någon annans frihet och rättigheter. Denna rätt gäller inte för behandling av personuppgifter som tjänar ett offentligt intresse eller krävs för att utöva en offentlig makt.

 • Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar gentemot Leuze electronic GmbH & Co. KG mot behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt f GDPR.

Om du har gjort invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida det inte föreligger några beaktansvärda skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 • Rätt till återkallelse av den dataskyddsrättsliga samtyckesförklaringen

Du har när som helst rätt att återkalla din dataskyddsrättsliga samtyckesförklaring gentemot Leuze electronic GmbH & Co. KG. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten för den behandling som ägt rum fram till återkallandet.

 • Rätt till klagomål hos tillsynsmyndighet

Oavsett andra förvaltningsrättsliga eller juridiska rättsmedel har du rätt att när som helst att framföra klagomål hos en tillsynsmyndighet, framför allt i medlemsstaten där du är bosatt, på din arbetsplats eller på platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina berörda personuppgifter strider mot denna förordning.

Ändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kommer att anpassas i takt med utvecklingen av internet eller av vårt utbud. Ändringar kommer att tillkännages på den här sidan i god tid. För att hålla dig uppdaterad om den senaste versionen av vår integritetspolicy bör du besöka denna sida regelbundet.

Dataskyddsombud:

Nicolas Hermann
c/o Leuze electronic GmbH & Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen, Tyskland
E-post: datenschutz@leuze.com

Den ansvariges kontaktuppgifter:

Leuze electronic GmbH & Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen
Tyskland

Ledning:

Ulrich Balbach, adress enligt ovan

Kontakt:

Telefon: +49 7021 573-0
Fax: +49 7021 573-199
e-post: info@leuze.de