Safety-applicaties

 

Beveiliging van gevarenbronnen

Opgave:

Het gevaarlijke punt bij een machine of installatie moet door een contactloos werkende beveiligingsinrichting worden beveiligd. De noodzakelijke afstand tussen de beveiligingsinrichting en het gevaarlijke punt moet hierbij zo gering mogelijk zijn.

 

Oplossing:

De veiligheidslichtschermen uit de MLC-serie bieden met verschillende resoluties van 14 tot 40 mm een veilige vinger- en handdetectie. Zo kunnen geringe veiligheidsafstanden tussen veiligheidssensor en gevaarlijke punt worden gerealiseerd.

 

Opgave:

De toegang tot het gevaarlijke punt moet door een veiligheidslichtscherm worden beveiligd. Kan onder de sensor worden gegrepen of achter de sensor langs worden gelopen, is een extra veiligheidslichtscherm noodzakelijk voor het detecteren van deze situaties.

 

Oplossing:

De in cascade schakelbare veiligheidslichtschermen MLC 520 en MLC 520-S maken het opnemen van maximaal 3 segmenten in een keten mogelijk. Deze worden via een gemeenschappelijke aansluiting opgenomen in de besturing. Zo wordt de installatie eenvoudig en voordelig.

 

Opgave:

Bij de beveiliging van het gevaarlijke punt moet een ingreep in de veiligheidszone worden gedetecteerd. Vaste of bewegende machineonderdelen, resp. werkstukken binnen de veiligheidszone, moeten echter worden toegestaan en mogen niet tot een uitschakeling leiden.

 

Oplossing:

De veiligheidslichtschermen MLC 530 hebben functies, zoals vaste onderdrukking, bewegende onderdrukking, evenals gereduceerde resolutie. Door het configureren van deze functie worden bepaalde objecten binnen de veiligheidszone toegestaan.

 

Opgave:

Tijdens de beweging van de schuifstelling moet de voetenzone worden bewaakt op de aanwezigheid van personen. Zijn meerdere stellingrijen achter elkaar geïnstalleerd, mogen de sensorsignalen van de rijen elkaar niet beïnvloeden.

 

Oplossing:

De enkelstraals veiligheidsfotocellen SLS 46C bewaken de voetenzone over een lengte van maximaal 70 m. Ze zijn verkrijgbaar als type 4 en als zeer eenvoudig uit te lijnen type 2 variant. Toepassing van modellen met rood licht en infraroodlicht verhindert een onderlinge beïnvloeding tussen de stellingrijen.

 

Opgave:

Is een gevaarlijke beweging via een smalle opening bereikbaar, moet deze tegen toegang worden beveiligd.

 

Oplossing:

Bij smalle openingen worden de enkelstraals veiligheidsfotocellen SLS 46C toegepast. Ze zijn als type 2 en type 4 variant beschikbaar en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd via connectors of kabels.

 

 

Toegangsbeveiliging

Opgave:

De toegang tot een gevaarlijke zone bij een machine of installatie moet worden beveiligd. Om een eenvoudige toe- en afvoer van materiaal mogelijk te maken, moeten opto-elektronische veiligheidssensoren worden toegepast.

 

Oplossing:

De meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 300/500 bieden voordelige oplossingen voor toegangsbeveiliging. De transceiver-varianten met een reikwijdte van maximaal 8 m zijn zeer eenvoudig te monteren. Voor een ruime beveiliging zijn zender-ontvanger varianten met een reikwijdte van maximaal 70 m beschikbaar.

 

Opgave:

Tijdens bedrijf van de machine moet de toegang tot het werkgebied beveiligd zijn. Voor de toe- en afvoer van materiaal moet de machine eenvoudig van meerdere zijden bereikbaar zijn.

 

Oplossing:

De meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 300/500 beveiligen samen met de spiegelzuilen UMC de toegang tot de machine van meerdere zijden en over trajecten van meer dan 70 m. Het installeren lukt met de geïntegreerd laser-uitlijnhulp eenvoudig en snel.

 

Opgave:

De toegang van personen en voertuigen tot gevaarlijke zones moet door een veiligheidssensorsysteem worden bewaakt. Hierbij mag het sensorsysteem de bewegingsmogelijkheden binnen het werkgebied niet beïnvloeden.

 

Oplossing:

De veiligheidslaserscanner RSL 400 is boven de toegangszone geïnstalleerd en de veiligheidszone is verticaal uitgelijnd. Zo wordt het werkgebied niet beperkt. Door twee parallel werkende veiligheidsfuncties kan een RSL 400 ook twee stations tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar bewaken.

 

Opgave:

De toegangsbeveiliging bij transporttrajecten moet de toegang van personen tot de gevarenzone verhinderen en tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken.

 

Oplossing:

De muting-functie overbrugt de veiligheidssensor op een gecontroleerde wijze, voor het passeren van het transportgoed. Deze functie is in de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 300/500 en de veiligheidslichtschermen MLC 500 al geïntegreerd. De externe muting-aansturing gebeurt door de muting-interface MSI-MD-FB en de veiligheidsbesturing MSI 400.

 

Opgave:

De toegangsbeveiliging bij transporttrajecten moet de toegang van personen tot de gevarenzone verhinderen en tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken.

 

Oplossing:

Bij Smart Process Gating gebeurt de overbrugging van de veiligheidssensor in combinatie met een stuursignaal van de PLC. Deze functie is opgenomen in het veiligheidslichtscherm MLC 530 SPG. Extra muting-sensoren vervallen en de installaties kunnen door SPG zeer ruimtebesparend worden ontworpen.

 

 

Zonebeveiliging

Opgave:

De gevarenzone van de machine moet tegen toegang en aanwezigheid van personen worden beveiligd. De omtrek van de bewakingszone moet hierbij worden aangepast aan de contour van de machine.

 

Oplossing:

De veiligheidslaserscanners RSL 400 maken gebruik van configureerbare veiligheidszones voor zonebewaking. Door een reikwijdte van 8,25 m en een scanbereik van 270°, kunnen ook grote oppervlakken worden beveiligd met slechts één apparaat.

 

Opgave:

Om gevaar te voorkomen, mag het proces pas weer opstarten, als is gewaarborgd dat geen persoon aanwezig is binnen het werkgebied of de niet zichtbare zone.

 

Oplossing:

De veiligheidslaserscanner RSL 400 bewaakt met z'n configureerbare veiligheidszone de aanwezigheid van personen. Het 3D-veiligheidsradarsysteem LBK wordt bij zware omgevingscondities toegepast en staat ook de aanwezigheid van statische objecten binnen de bewakingszone toe.

 

Opgave:

De gevarenzone van de machine moet tegen toegang en aanwezigheid van personen worden beveiligd. Ook bij zware omgevingscondities – zoals vuil, lasvonken, zaagspanen of vochtigheid – moet een veilig bedrijf en een hoge beschikbaarheid gewaarborgd zijn.

 

Oplossing:

Het 3D-veiligheidsradarsysteem LBK detecteert bewegingen binnen de bewakingszone en werkt ook onder zware omgevingscondities betrouwbaar. De radartechnologie staat bovendien de aanwezigheid van statische objecten binnen de bewaakte zone toe.

 

Opgave:

Het rijtraject van het onbemand transportsysteem moet worden beveiligd met veiligheidssensoren. De veiligheidszones moeten hierbij flexibel worden aangepast aan de rij- en beladingssituatie. Wordt het principe van natural navigation toegepast, moet het apparaat tegelijkertijd de meetgegevens voor de navigatiesoftware leveren.

 

Oplossing:

De veiligheidslaserscanner RSL 400 verenigt veiligheidstechniek en hoogwaardige uitgifte van meetwaarden in één apparaat. Hij heeft een scanbereik van 270° en 100 omschakelbare veldparen. Zo wordt het onbemand transportsysteem met 2 scanners optimaal beveiligd. De meetgegevens hebben een hoge hoekresolutie van 0,1° en een geringe meetfout.

 

 

Beveiliging van scheidende beveiligingen

Opgave:

Bewegende, scheidende beveiligingen, zoals deuren en kappen beveiligen de bediener tegen gevaren. De gesloten toestand van de beveiligingen moet worden bewaakt.

 

Oplossing:

De veiligheidsschakelaars uit de S20/200-serie zijn met hun robuuste behuizingen en talrijke inbouwmogelijkheden universeel toepasbaar. De contactloze, magneetgecodeerde schakelaars uit de MC-serie worden vooral in zware, vuile of vochtige omgevingen toegepast.

 

Opgave:

De gesloten toestand van scheidende beveiligingen zoals deuren of kappen moet worden bewaakt. Volgens EN ISO 14119 moeten hierbij ook maatregelen ter bescherming tegen manipulatie worden voorzien. Is dit constructief niet mogelijk, moet de sensor een hoge manipulatiebeveiliging hebben.

 

Oplossing:

De contactloze veiligheidstransponders RD 800 bieden door RFID-codering de hoogste bescherming tegen manipulatie. Met hun OSSD-uitgangen zijn ze bovendien eenvoudig te integreren in het veiligheidscircuit.

 

Opgave:

Zones met gevaarlijke bewegingen kunnen voor onderhoudsdoeleinden worden betreden via veiligheidsdeuren. Komt de beweging na het openen van de deur niet direct tot stilstand, moet de deur met een veiligheidsschakelaar met vergrendeling worden beveiligd.

 

Oplossing:

De robuuste veiligheidsschakelaar met vergrendeling uit de L-serie houden de veiligheidsdeuren stevig vergrendeld, tot de toegang via een elektrisch signaal wordt vrijgegeven. De serie omvat standaarduitvoeringen, apparaten met geïntegreerde bedieningselementen, evenals apparaten met RFID-gecodeerde bedieningselementen.

 

Opgave:

Bij het openen van deuren of kappen mag het proces alleen op gedefinieerde posities tot stilstand komen, om uitval of onderhoudswerkzaamheden bij het herstarten te vermijden. De deuren of kappen mogen pas worden vrijgegeven, als deze posities zijn bereikt.

 

Oplossing:

De veiligheidsschakelaar met vergrendeling uit de L-serie houden veiligheidsdeuren vergrendeld, tot de vrijgave via een elektrisch signaal is gegeven door de procesbesturing.

 

Opgave:

Voor uitschakeling na het beëindigen van een zaagproces of voor servicewerkzaamheden moet het bereiken van de eindpositie van het zaagblad worden bewaakt.

 

Oplossing:

De positieschakelaar S300 bewaakt het bereiken van de eindpositie. Door varianten met een stoter en verschillende bedieningselementen is het apparaat universeel toepasbaar. Met z'n gedwongen breekcontacten kan de S300 ook direct in het veiligheidscircuit worden opgenomen.

 

Opgave:

Machines en installaties met gevaarlijke bewegingen moeten zijn uitgerust met een noodstop-inrichting. Deze kan bij een gevaar handmatig worden bediend.

 

Oplossing:

De noodstop-schakelaar ESB 200 wordt toegepast waar een lokaal stopcommandosignaal zinvol is. Bij uitgebreide gevarenzones wordt de noodstop trekkoordschakelaar ERS 200 toegepast.

 

 

Beoordeling van veiligheidssensoren door veilige besturingscomponenten

Opgave:

Voor een correcte uitvoering van de veiligheidsfunctie moeten veiligheidssensoren volgens de eisen van EN ISO 13849-1 via veilige besturingscomponenten worden opgenomen in het machinecircuit.

 

Oplossing:

Met de betrouwbare MSI veiligheidsrelais kunnen individuele veiligheidssensoren snel en eenvoudig worden geïntegreerd in het veiligheidscircuit van machines en installaties. Afhankelijk van het model zijn de relais toegesneden op bepaalde toepassingen of universeel toepasbaar.

 

Opgave:

Meerdere veiligheidssensoren moeten in de machine of installatiebesturing worden geïntegreerd. Ook functies als een tijdsvertraging voor de vrijgave van de vergrendeling of signaalkoppelingen moeten worden geconfigureerd.

 

Oplossing:

De uitbreidbare veiligheidsbesturing MSI 400 heeft al in de basismodule 24 veilige in-/uitgangen, evenals een Ethernet-aansluiting met Industrial-Ethernet-protocollen. Met de licentievrije configuratiesoftware MSI.designer verloopt de projectplanning snel en efficiënt.

 

Opgave:

Ter bescherming van de monteurs bij onderhouds- en instelbedrijf, moeten gevaarlijke machinebewegingen veilig worden bewaakt. Ter bescherming van machines en het verloop van processen mogen onderste en bovenste grenswaarden – bijvoorbeeld voor snelheden – tijdens bedrijf niet worden overschreden.

 

Oplossing:

Bij de veiligheidsbesturing MSI 400 zijn de ingangen voor veilige bewegingsbewaking al geïntegreerd in de basismodule. Deze bewaakt de sensorpulsen op de (voor een veilig gebruik) noodzakelijke grenzen, bijv. voor snelheids-, hoek-, positie- en richtingsinformatie.

 

 

Betrouwbare positieherkenning

Opgave:

Met een risicobeoordeling zijn de bestaande gevaren van de installatie en de benodigde Performance Level PLr bepaald. Bij veiligheidseisen aan magazijnkranen ondersteunt de norm EN 528 hierbij. De vereiste veilige positie- en snelheidsbewakingen, vereisen een veilige positieherkenning.

 

Oplossing:

Het betrouwbare barcode-positioneersysteem FBPS 600i levert veilige positieherkenning met slechts één apparaat. Het is als veiligheidsapparaat gecertificeerd en voldoet aan de eisen voor PL e / SIL 3. Zo kunnen veiligheidsfuncties bijzonder eenvoudig worden geïmplementeerd.