Gegevensbeveiliging

In deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens worden de wijze, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens en het gebruik van cookies binnen de websites en onlineaanbiedingen van Leuze electronic GmbH & Co KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Duitsland, als de instantie die verantwoordelijk is voor het recht inzake gegevensbescherming (hierna te noemen "Leuze", "wij" of "ons") uitgelegd.

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens, van wie u hieronder de contactgegevens vindt.

Basisinformatie

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen, worden er geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt bij het gebruik van onze websites.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten, services en prestaties voor de gebruikers.
 • Het waarborgen van effectieve klantenservice en technische ondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, wordt de informatie opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor het geval dat zich vervolgvragen voordoen.
 • Technische en zakelijke kennisgevingen met betrekking tot ons aanbod.
 • Verzending van nieuwsbrieven of andere marketingmaterialen, mits de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wanneer u onze internetpagina's bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch algemene informatie. Deze omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de internetprovider, het IP-adres van de gebruikte computer, de website van waaraf u ons bezoekt, de pagina's die u op onze site bezoekt en de datum en duur van uw bezoek.

Deze gegevens kunnen door ons niet worden gebruikt om de individuele gebruiker te identificeren. Wij evalueren de informatie alleen statistisch en gebruiken deze uitsluitend om de aantrekkelijkheid, de content en de functionaliteit van onze websites te verbeteren.

Het begrip persoonsgegevens

Het begrip "persoonsgegevens" is gedefinieerd in de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse Federale wet op de gegevensbescherming). Volgens deze wet gaat het om individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw echte naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw geboortedatum.

In de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) worden persoonsgegevens als volgt gedefinieerd:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, geldt art. 6 lid 1 sub a van de AVG als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Leuze electronic dient art. 6 lid 1 sub b van de AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele handelingen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf moet voldoen, is art. 6 lid 1 sub c van de AVG de wettelijke basis.

Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het voornoemde belang, geldt art. 6 lid 1 sub f van de AVG als wettelijke basis voor verwerking.

Wissen van gegevens en opslagtermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, -wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook afgeschermd of gewist indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een bestelling, een enquête, een prijsvraag of een registratie voor gepersonaliseerde diensten. Daar wordt u geïnformeerd over het voorgenomen doel van de verwerking en wordt u zo nodig om uw toestemming voor opslag gevraagd.

De persoonsgegevens die in het kader van onze websites worden verzameld, zullen alleen zonder uw toestemming worden gebruikt voor het afhandelen van bestellingen of het verwerken van aanvragen en, indien nodig, worden doorgegeven aan de verantwoordelijke werkmaatschappij van de Groep. Alleen met uw toestemming worden uw gegevens gebruikt in een centraal beheerde klant- en prospectdatabase die onder de verantwoordelijkheid van Leuze electronic GmbH wordt beheerd en worden uw gegevens gecombineerd in de Leuze Groep. Het gebruik van deze gegevens blijft beperkt tot reclamedoeleinden en markt- en opinieonderzoek. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Deze intrekking is geldig vanaf het moment van intrekken.

Als wij vooruit leveren, bijvoorbeeld voor een aankoop op rekening, kunnen wij op basis van wiskundig-statistische procedures kredietinformatie verkrijgen van Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart, om onze legitieme belangen te beschermen. Hiertoe geven wij de voor een kredietbeoordeling benodigde persoonsgegevens door aan Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart en gebruiken wij de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten, die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden worden berekend en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden meegenomen. Met uw aan bescherming onderhevige belangen wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden.

Uw gegevens worden vóór verzending en verwerking versleuteld om ze te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Houd er rekening mee dat onversleutelde e-mails niet met toegangsbeveiliging worden verzonden.

Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op een andere manier dan hier beschreven ter beschikking gesteld aan derden. Persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven aan overheidsinstellingen en -autoriteiten binnen het kader van bindende nationale wetgeving. Onze medewerkers, agentschappen en dealers zijn door ons gebonden aan de grootst mogelijke vertrouwelijkheid.

Verzenden van informatie via e-mail en nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de aanmelding van de gebruiker op de website:

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invulformulier naar ons doorgestuurd.

Het gaat om e-mailadres, aanhef, voornaam, achternaam en branche.

Bovendien worden bij de aanmelding de volgende gegevens verzameld:

(1) IP-adres van de oproepende computer
(2) datum en tijd van de aanmelding

In de loop van het aanmeldproces wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens verkregen en wordt naar deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens verwezen. De nieuwsbrief wordt ook verzonden naar aanleiding van de verkoop van goederen of diensten:

Als u goederen of diensten koopt en ons uw e-mailadres meedeelt, kunnen wij dit vervolgens gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen. In een dergelijk geval zal in de nieuwsbrief alleen direct reclame voor soortgelijke goederen of diensten van onszelf worden gemaakt.

In het kader van de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is art. 6 lid 1 sub a van de AVG. De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief naar aanleiding van de verkoop van goederen of diensten is art. 7 lid 3 van de Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie (UWG).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via ons e-mailadres of het contactformulier. De persoonsgegevens die op deze manier aan ons worden verstrekt, worden uiteraard alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan ons ter beschikking stelt wanneer u contact met ons opneemt.

Voor zover we via ons contactformulier informatie opvragen die niet nodig is om contact op te nemen, markeren we deze velden altijd als optioneel. Deze gegevens helpen ons uw aanvraag te concretiseren en de verwerking van uw aanvraag te verbeteren. Het verstrekken van deze informatie geschiedt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming. Als het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook in toe dat wij contact met u kunnen opnemen via dit communicatiekanaal om op uw verzoek te reageren.

Uiteraard kunt u deze toestemming in de toekomst te allen tijde intrekken. Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens van onze Groep, wiens contactgegevens u hieronder vindt.

Infomateriaal

U heeft de mogelijkheid bij ons informatiemateriaal aan te vragen over onze producten. Hiervoor moet u het betreffende formulier invullen. De persoonsgegevens die op deze manier aan ons worden verstrekt, worden uiteraard alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan ons ter beschikking stelt.

Voor zover we via ons aanvraagformulier voor informatiemateriaal gegevens opvragen die niet nodig zijn voor het toezenden van informatiemateriaal, markeren we deze velden altijd als optioneel. Deze gegevens helpen ons uw aanvraag te concretiseren en de verwerking van uw aanvraag te verbeteren. Het verstrekken van deze informatie geschiedt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming. Als het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook in toe dat wij contact met u kunnen opnemen via dit communicatiekanaal om op uw verzoek te reageren.

Uiteraard kunt u deze toestemming in de toekomst te allen tijde intrekken. Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens, wiens contactgegevens u hieronder vindt.

Sollicitaties

U kunt online solliciteren bij Leuze via ons sollicitatieportaal. Uw online sollicitatie wordt via een versleutelde verbinding rechtstreeks doorgestuurd naar de HR-afdeling en uiteraard vertrouwelijk behandeld. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw sollicitatie en geven wij deze niet door aan derden buiten de Leuze groep.

Meer informatie over de verwerking van gegevens binnen de sollicitatieprocedure kunt u vinden in de verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens van ons sollicitatieportaal. Indien u hebt gesolliciteerd naar een specifieke functie en deze reeds vervuld is of indien wij u geschikt achten voor een andere functie, zullen wij uw sollicitatie graag doorsturen binnen het bedrijf. Laat het ons weten als u niet akkoord gaat met doorsturen. Uw persoonsgegevens worden direct na afronding van de sollicitatieprocedure gewist, of na maximaal 6 maanden, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een langere opslag van uw gegevens.

Houd er rekening mee dat wij voor sollicitaties alleen het sollicitatieportaal ter beschikking stellen. Mocht u zich toch per e-mail bij ons aanmelden, dan wijzen wij er uitdrukkelijk op dat e-mailbijlagen niet versleuteld zijn.

Gegevensoverdracht aan bedrijven van de Leuze groep

Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden buiten de Leuze groep, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, of de overdracht van gegevens noodzakelijk is voor de contractuele relatie of u uitdrukkelijk vooraf hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens. Externe dienstverleners en partnerbedrijven ontvangen uw gegevens alleen als dit nodig is om hun aanvraag te verwerken. In deze gevallen zijn de doorgegeven gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Voor zover onze dienstverleners in contact komen met uw persoonsgegevens, zorgen wij ervoor dat zij op dezelfde manier voldoen aan de voorschriften van de wetten op de gegevensbescherming. Neem ook kennis van de betreffende informatie over bescherming van gegevens van de aanbieders. De betreffende dienstverlener is verantwoordelijk voor de inhoud van externe diensten, waarbij wij binnen de grenzen van de redelijkheid controleren of deze voldoen aan de wettelijke eisen.

Gegevensoverdracht aan externe dienstverleners (aannemers)

Uw gegevens worden doorgegeven aan dienstverleningspartners als zij voor ons werken en Leuze electronic ondersteunen bij de levering van haar diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens door gecontracteerde dienstverleners vindt plaats in het kader van de orderverwerking conform art. 28 van de AVG. De voormelde dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun respectieve activiteiten. Het is deze dienstverleners niet toegestaan uw persoonsgegevens door te geven of te gebruiken voor andere doeleinden, in het bijzonder voor hun eigen marketingdoeleinden.

Wanneer externe dienstverleners met uw persoonsgegevens in contact komen, hebben wij ons er door wettelijke, technische en organisatorische maatregelen en door regelmatige controles van verzekerd dat zij ook voldoen aan de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften. Uw persoonsgegevens worden niet commercieel doorgegeven aan andere bedrijven.

Website-optimalisatietools

Bij het verzamelen van persoonsgegevens met behulp van tools voor website-optimalisatie verwijzen wij naar ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van de AVG juncto overweging 47. Volgens deze overweging is direct marketing meestal een gerechtvaardigd belang. Uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden wegen niet op tegen ons belang om te marketen, aangezien wij u uitgebreid informeren over het verzamelen van gegevens in het kader van onze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens en u te allen tijde de mogelijkheid hebt om u af te melden (via link of browserinstellingen). Bovendien gebruiken we alleen gepseudonimiseerde tracking.

Cookies

Op sommige delen van onze website worden zogenaamde cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. De cookies op onze internetpagina's verzamelen geen persoonsgegevens. Wij gebruiken de informatie in cookies om het gebruik van onze pagina's te vergemakkelijken en aan te passen aan uw behoeften.

Op onze site worden zowel sessiecookies als permanente cookies gebruikt. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in de internetbrowser van de gebruiker worden opgeslagen totdat het browservenster wordt gesloten en de sessiecookies worden verwijderd. Permanente cookies worden gebruikt voor herhaalde bezoeken en voor een bepaalde periode (meestal 1 jaar of langer) opgeslagen in de browser van de gebruiker. Deze cookies worden niet verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Dit type cookies wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker te hergebruiken wanneer deze terugkeert naar de site.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser deactiveren. U kunt opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen in de systeeminstellingen van uw browser. Hoe dit precies in zijn werk gaat, leest u in de handleiding van de maker van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat onze website zonder cookies slechts van beperkt nut kan zijn.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google evalueert in opdracht van de beheerder van deze website uw gebruik van de website om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de website-exploitant verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden.

Sinds de Hamburgse commissaris voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie op basis van het besluit van de Düsseldorfer Kreis met Google is overeengekomen om analysemethoden te ontwikkelen voor het meten van het bereik van internetaanbiedingen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om Google Analytics zonder bezwaar te gebruiken. Uiteraard houden wij ons aan deze eisen. Wij wijzen er in het bijzonder op dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om anonieme verzameling van IP-adressen (zgn. IP masking) te verzekeren. Uw IP-adres wordt in lidstaten van de Europese Unie en in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en bescherming van gegevens is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Analytics maakt ook gebruik van zgn. "cookies". De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de Browser-Add-on te downloaden en te installeren. Als u hier klikt, wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website opgenomen om ons Trusted Shops keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om na een bestelling Trusted Shops producten aan te bieden aan kopers.

Hiermee worden onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod behartigd, dat de overhand heeft in de context van een belangenafweging. De Trustbadge en de bijbehorende diensten worden verleend door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, het overgedragen datavolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken nadat u een bestelling hebt gedaan of als u zich al voor gebruik hebt geregistreerd. In dat geval is de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst van toepassing.

Marketing-e-mails worden verzonden met de professionele mailingsoftware Mailingwork. De server bevindt zich in Duitsland. De e-mails bevatten een zogenaamde tracking pixel. Dit is een miniatuurafbeelding die geïntegreerd is in HTML-mailings om de registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Leuze electronic GmbH & Co KG herkent met de ingebedde pixelcode of en wanneer een e-mail is geopend. Link tracking - technisch uitgevoerd als doorsturen via de e-mailserver - wordt gebruikt om te evalueren welke links zijn opgeroepen en wanneer. Er wordt een persoonlijk gebruikersprofiel aangemaakt.

De persoonsgegevens die via het tracken van nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van e-mails te optimaliseren en de inhoud van toekomstige e-mails nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht de in dit verband afzonderlijk - via de dubbele opt-in-procedure - verleende toestemmingsverklaring in te trekken.

Na intrekking worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist en krijgt de gegevensrecord het label No-Profiling toegewezen voor toekomstige verzendingen. Leuze electronic GmbH & Co KG interpreteert het afmelden van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

WiredMinds

Onze website maakt gebruik van getalpixeltechnologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) voor analyse van het gedrag van onze bezoekers.
Er worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waaruit onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Waar mogelijk en zinvol worden deze gebruikersprofielen volledig anoniem gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en dienen om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden naar wiredminds verzonden of rechtstreeks door wiredminds verzameld. wiredminds kan informatie die door een bezoek aan de webpagina's is achtergelaten, gebruiken om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De op deze manier verkregen gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene en zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Voor zover IP-adressen worden geregistreerd, volgt direct het volledig anonimiseren door het wissen van het laatste nummerblok. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het toekomstig verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens: Uitsluiten van websitetracking.

reCAPTCHA: Google Inc

Wij maken om uw formulieren in te dienen gebruik van de reCAPTCHA-service van Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Dit voorkomt misbruik van mechanische en geautomatiseerde verwerking. In het kader van de vergelijking kunnen uw IP-adres en eventuele andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, naar Google worden verzonden. Hiervoor gelden de afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google Inc. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google Inc. naar http://www.google.de/intl/de/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Social bookmarks

Op onze website zijn social bookmarks van Facebook, Xing, LinkedIN, Twitter en YouTube geïntegreerd. Social bookmarks zijn internetbookmarks waarmee gebruikers van dergelijke diensten links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Deze zijn alleen op onze website opgenomen als een link naar de bijbehorende diensten. Na het aanklikken van de geïntegreerde afbeelding wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende aanbieder. Pas op dat moment wordt gebruikersinformatie aan de betreffende aanbieder overgedragen. Informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze websites vindt u in de betreffende gegevensbeschermingsregels van de aanbieders.

Google Maps

Om het reizen naar onze vestigingen mogelijk te maken, zijn onze individuele vestigingen elk voorzien van de betreffende link op Google Maps. Zodra u op deze link klikt, wordt u direct doorgeleid naar Google Maps. Wij verzamelen hierbij geen gegevens.

Zodra u onze website verlaat en bij Google Maps komt, is alleen Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in het privacybeleid van Google, dat u via www.google.com/privacypolicy.html kunt opvragen.

Gegevensveiligheid

Leuze electronic maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

Rechten van de betrokkenen

Wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u tegenover de verwerkingsverantwoordelijke de volgende rechten:

 • Recht van inzage krachtens artikel 15 van de AVG

U kunt ons vragen te bevestigen of u betreffende persoonsgegevens door ons zullen worden verwerkt. Na verwerking van uw gegevens heeft u verdere rechten op inzage zoals vastgelegd in artikel 15 van de AVG.

 • Recht op rectificatie

Indien de informatie die wij van u hebben verzameld onjuist of onvolledig is, kunt u ons onverwijld verzoeken deze te rectificeren conform artikel 16 van de AVG.

 • Recht op beperking van de verwerking

Op grond van artikel 18 van de AVG kunt u ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Na de beperking mogen uw gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Wij zullen u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

 • Recht op gegevenswissing

Indien een van de redenen uit artikel 17 lid 1 van de AVG van toepassing is, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, tenzij er sprake is van een uitzondering op de plicht om gegevens te wissen volgens artikel 17 lid 3 van de AVG.

 • Recht op informatie

Indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen ons, zijn wij op grond van artikel 19 van de AVG verplicht om alle ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. U heeft ook het recht te worden geïnformeerd over de ontvangers. U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Bovendien hebt u volgens artikel 20 van de AVG het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een machineleesbare vorm en om deze gegevens onbelemmerd aan een andere verantwoordelijke door te geven, mits aan de voorwaarden van artikel 20, lid 1, onder a van de AVG is voldaan, of om te bewerkstelligen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de vrijheden en rechten van anderen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of voor het uitoefenen van het openbaar gezag.

 • Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leuze electronic GmbH & Co KG op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Als u bezwaar heeft gemaakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn om de verwerking zwaarder te laten wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 • Recht om de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming met een verklaring aan Leuze electronic GmbH & Co KG in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking is uitgevoerd.

 • Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen heeft u te allen tijde een recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont of werkt of waar een vermoedelijke overtreding plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

Wijzigingen in de verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens

Deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens wordt voortdurend aangepast in het licht van de verdere ontwikkeling van het internet of ons aanbod. Wijzigingen zullen te zijner tijd op deze pagina bekend worden gemaakt. Om op de hoogte te blijven van de huidige stand van zaken met betrekking tot onze regels op het gebied van gegevensgebruik, dient deze pagina regelmatig te worden bezocht.

Verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens

Nicolas Hermann
c/o Leuze electronic GmbH & Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen
E-mail: datenschutz@leuze.com

Contactgegevens van de verantwoordelijke

Leuze electronic GmbH & Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen
Germany

Directie

Ulrich Balbach, adres zie hierboven

Contact

Telefoon: +49 7021 573-0
Telefax: +49 7021 573-199
E-mail: info@leuze.com