Fachowa wiedza w dziedzinie bezpieczeństwa

Internetowy przewodnik po wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przedstawia wybór europejskich dyrektyw i ważnych norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn oraz stanowi pomoc przy doborze i zastosowaniu urządzeń ochronnych. Interaktywni asystenci obliczeniowi wspierają praktyków np. przy zgodnym z normami wymiarowaniu ogrodzeń ochronnych lub przy obliczaniu wymaganych odstępów bezpieczeństwa dla bezkontaktowych urządzeń ochronnych.

Wyłączenie od odpowiedzialności
Zalecenia zawarte w tym przewodniku oraz lista dyrektyw i norm nie są kompletne. W czasie instalacji, obsługi i konserwacji produktów należy przestrzegać stosownych przepisów w aktualnie obowiązującej wersji oraz wytycznych z instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
Firma Leuze electronic GmbH + Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z przewodnika ani za prawidłowość powszechnie obowiązujących norm i dyrektyw.