Ochrona Ex, podstawy i rozwiązania

W celu dalszego ujednolicenia ochrony przeciwwybuchowej w UE oraz dostosowania do nowej koncepcji dyrektywy, w 1994 roku wydana została dyrektywa 94/9/WE „w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”. W 2014 roku została ona zastąpiona przez dyrektywę 2014/34/UE (ATEX). Reguluje ona wymagania odnośnie do właściwości urządzeń i systemów ochronnych zabezpieczonych przed wybuchem (np. poprzez określanie oceny zgodności, stopnia ochrony, certyfikacji, produkcji i kontroli jakości, znakowania, instrukcji obsługi i deklaracji zgodności), wytyczając istotne warunki dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które musi spełnić producent lub importer. Tym sposobem dyrektywa zapewnia swobodny obrót towarów w obrębie Unii Europejskiej i musi być bez odstępstwa przyjęta do prawa krajowego.

W Niemczech, przykładowo, przyjęto ją poprzez wydanie rozporządzenia w sprawie produktów zabezpieczonych przed wybuchem jako 11. rozporządzenia ustawy o bezpieczeństwie produktów (11. ProdSV). Dotyczy ona wszystkich przemysłowych obszarów zagrożonych wybuchem (w tym górnictwa). Dyrektywa ma zastosowanie do urządzeń, komponentów i systemów ochronnych przeznaczonych do eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem. Obowiązuje także dla urządzeń zabezpieczających, sterujących i regulacyjnych eksploatowanych poza zagrożonymi obszarami, jeśli są one wymagane do bezpiecznej pracy urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa nie odnosi się do ustalonych norm, a zamiast tego wytycza podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, które obowiązują jako wiążące wymagania jakościowe. Należy uwzględnić także ochronę przed innymi zagrożeniami (np. porażeniem prądem elektrycznym) pochodzącymi z tych urządzeń.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Jesteś we właściwym miejscu!

Niniejsze strony internetowe powstały w zgodności z broszurą „Podstawy ochrony przeciwwybuchowej” firmy R. STAHL Schaltgeräte GmbH. Dziękujemy za okazane wsparcie.

http://www.stahl.de/ 

Rozwiązania w zakresie ochrony Ex

Serie 46B Ex, 55 Ex i 96 Ex

Gama produktów z tych serii obejmuje wszystkie znane zasady działania, takie jak czujniki jednokierunkowe, refleksyjne lub odbiciowe z tłumieniem tła.

W celu zapewnienia ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi czujniki montowane są w metalowej obudowie. Tym sposobem spełnione są najwyższe wymagania dotyczące odporności obudowy na uderzenia. Czujniki mogą być stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem o poniższych wymaganiach klasyfikacyjnych (patrz tabela).

Grupa urządzenia Kategoria urządzenia Poziom ochrony urządzenia Strefa Podgrupa
II  3G  Gc  2  IIB
II  3D  Dc  22  IIIC

 

Oznaczenie Ex urządzenia. Urządzenia spełniają także szczególne wymogi dotyczące urządzeń wykorzystujących promieniowanie optyczne w obszarach zagrożonych wybuchem (EN 60079-28).


 

Iskrobezpieczne czujniki z serii 92 Ex

Czujniki serii 92 Ex są zaprojektowane jako czujniki jednokierunkowe, refleksyjne lub z tłumieniem tła, i niezawodnie wykrywają obiekty z odległości od 300 mm do 12 m. Iskrobezpieczne czujniki ATEX niezawodnie przesyłają przy tym sygnały przełączające do wzmacniaczy przełączających VS 403 za pomocą interfejsu NAMUR. Czujniki z tej serii mogą być wykorzystywane w strefach 1 i 2 w otoczeniu gazów palnych oraz pyłów.


 

Wzmacniacz przełączający VS 403 z iskrobezpiecznym obwodem zasilania

Za pomocą wzmacniacza przełączającego VS 403 można zrealizować obwód iskrobezpieczny do czujników z serii 92. Zasilanie czujników napięciem i przesyłanie sygnałów przełączających odbywa się za pośrednictwem interfejsu NAMUR. Certyfikowany zgodnie z najnowszą dyrektywą ATEX wzmacniacz przełączający jest dostępny z zasilaniem 24 V oraz wyjściem tranzystorowym i przekaźnikowym lub z zasilaniem napięciem przemiennym od 110 do 240 V oraz wyjściem przekaźnikowym.

Ponadto do montażu iskrobezpiecznego obwodu prądowego firma Leuze electronic oferuje niebieskie kable z wtyczkami okrągłymi M12 umożliwiające łączenie czujnika i wzmacniacza przełączającego.


 

Specjalne akcesoria do urządzeń w wersji zabezpieczonej przed wybuchem:

  • Zabezpieczenie blokujące K-V M12-Ex, 50109217 (uniemożliwia przypadkowe rozłączenie połączeń wtykowych)
  • Kabel do podłączania iskrobezpiecznych czujników

 

System identyfikacyjny RFM 32 Ex – czytnik transponderów do strefy Ex 2

Ważną kwestią jest także identyfikacja w obszarach zagrożonych wybuchem.

Systemy często mają mieszaną konstrukcję, tzn. w niektórych ich częściach występuje zagrożenie wybuchem, a w innych nie. Specjalnie z myślą o zastosowaniach w dziedzinie obróbki powierzchniowej (wanny zanurzeniowe, maszyny lakiernicze, suszenie itd.) jako uzupełnienie do naszych urządzeń RFID do stref Ex 2 (ATEX) opracowaliśmy urządzenie RFM 32 SL 200 Exn z długim przewodem (10 m).

Zakres funkcji odpowiada „urządzeniu standardowemu” RFM 32 SL 200 (zasięg do maks. 110 mm). W zależności od zastosowania obok naszego standardowego asortymentu transponderów dostępne są także transpondery z dopuszczeniem ATEX (strefa 2).


 

Czujniki odległości z serii ODSL 96B Ex i 30/V-30M Ex d

Czujniki odległości z serii ODSL 96B Ex d i ODSL 30/V-30M Ex d bezkontaktowo wykrywają obiekty znajdujące się w wiązce światła lub przechodzące przez wiązkę światła oraz mierzą odległość do tych obiektów. Czujniki znajdują się w hermetycznych, ognioszczelnych obudowach i mogą być stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem o poniższych wymaganiach klasyfikacyjnych (patrz tabela):

Typ Grupa urządzenia Kategoria urządzenia Poziom ochrony urządzenia Strefa Podgrupa
ODSL 96B Ex d II 2G Gb 1 IIB + H2
  II 2D Db 21  
ODSL 30 Ex d II 2G Gb 1 IIA
  II 2D Db 21  

 

Oznaczenie Ex urządzenia. Urządzenia spełniają także szczególne wymogi dotyczące urządzeń wykorzystujących promieniowanie optyczne w obszarach zagrożonych wybuchem (EN 60079-28).


 

Kurtyny świetlne
Pomiarowa kurtyna świetlna CML 720i Ex

Nasza pomiarowa kurtyna świetlna z ochroną przeciwwybuchową jest standardowo dostępna z rozstawem wiązek 10 mm oraz długością pola pomiarowego od 140 do 2860 mm lub z rozstawem wiązek 20 mm oraz długością pola pomiarowego od 130 do maks. 2850 mm. Urządzenia mogą być stosowane bez dodatkowych zabezpieczeń w obszarach zagrożonych wybuchem o poniższych wymaganiach klasyfikacyjnych (patrz tabela)

Zabezpieczająca kurtyna świetlna MLC 520 Ex

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa z serii MLC 520 Ex to urządzenia ochronne odpowiadające poniższym wymogom dotyczącym bezpieczeństwa:

  MLC 520 Ex
Typ zgodnie z EN IEC 61496 4
Typ zgodnie z EN IEC 61496 4
Poziom wydajności (PL) wg EN ISO 13849-1 e
Safety Integrity Level (SIL) zgodnie z IEC 61508 lub SILCL zgodnie z EN IEC 62061 3

Urządzenia mogą być stosowane bez dodatkowych zabezpieczeń w obszarach zagrożonych wybuchem o poniższych wymaganiach klasyfikacyjnych (patrz tabela).

 

Typ Grupa urządzenia Kategoria urządzenia Poziom ochrony urządzenia Strefa Podgrupa
CML 720i Ex II 3G Gc 2 IIB
  II 3D Gc 22 IIIB
MLC 520 Ex II 3G Gc 2 IIB
  II 3D Gc 22 IIIB