Ogólnie Warunki Sprzedaży

 


1. 


Zakres zastosowania

1.1 Dostawy i usługi wykonywane przez Dostawcę są regulowane wyłącznie przez niniejsze OWS. Jakiekolwiek inne warunki umowne stosowane przez Zamawiającego są wyłączone ze stosowania nawet w sytuacji, gdy Dostawca nie sprzeciwi się w sposób wyraźny ich stosowaniu. Wszelkie modyfikacje umowy z Dostawcę oraz OWS przez Zamawiającego wymagają wyraźnego pisemnego potwierdzenia osób uprawnionych do reprezentacji Dostawcy.
1.2 Dla uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, że przedstawiciele handlowi Dostawcy nie są uprawnieni do udzielania gwarancji jakości ani innych zapewnień i gwarancji w imieniu Dostawcy. 
1.3 Produkty Dostawcy wymagają technicznych wyjaśnień i są przeznaczone dla specjalistycznych nabywców, nie dla konsumentów oraz podmiotów niespecjalistycznych. Ich montaż musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany personel techniczny. Jeżeli Zamawiający dokona sprzedaży Produktów na rzecz konsumenta lub podmiotu niespecjalistycznego, jest zobowiązany zapewnić, aby montaż nastąpiły przy wykorzystaniu wykwalifikowanego personelu technicznego w sposób właściwy oraz aby Produkty były odpowiednio oznaczone i posiadały niezbędną dokumentację.


2.


Zawarcie umowy i jej zmiany

2.1 Warunki i specyfikacje, które wyszczególniono w procesie zamawiania przed złożeniem zamówienia, w szczególności dotyczące osiągów, zużycia energii lub innych parametrów, są wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę, dokonanego wraz z potwierdzeniem zamówienia lub później.
Warunki i specyfikacje podane w broszurach i reklamach nie stanowią zapewnień ani gwarancji Dostawcy. 
2.2 Oferty Dostawcy podlegają zmianie. Umowę uznaje się za zawartą dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia prze dostawcę, a jeżeli zamówienie nie zostało złożone, po dokonaniu dostawy. 
2.3 Dostawca zachowuje prawa własności intelektualnej do wszelkich rysunków technicznych, kosztorysów oraz innych dokumentów. Dokumenty te są poufne i nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim.
2.4 Dostawca wyraźnie zastrzega prawo do dokonywania zmian projektowych po wejściu w życie danej umowy, jeżeli zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego. Nie stanowi to jednak zobowiązania Dostawcy do dokonania takich zmian w już dostarczonych Produktach.


3.


Ceny oraz płatność

3.1 Ceny dostaw stanowią ceny netto i jeżeli nie umówiono się inaczej, na zasadzie ex-works. Ceny nie obejmują opakowań. W przypadku dostaw międzynarodowych, Zamawiający ponosi wszelkie mające zastosowanie cła i opłaty.
3.2 Do cen dolicza się podatek VAT w obowiązującej i mającej zastosowanie stawce.
3.3 Jeżeli nastąpią nieprzewidziane zmiany w cenach materiałów, robocizny, transportu, wysokości podatków lub innych opłat, pomiędzy zawarciem umowy a dostawą Produktów lub wykonaniem usług, Dostawca zastrzega prawo zmiany cen proporcjonalnie do tych zmian.
3.4 Jeżeli wobec terminu dostawy ustalonego umownie wystąpiło opóźnienie przekraczające 3 miesiące z przyczyn niezależnych od Dostawcy, zastrzega on prawo zmiany ceny proporcjonalnie o zmianę kosztów robocizny oraz materiałów, jaka wystąpiła pomiędzy potwierdzeniem zamówienia a faktyczną datą dostawy.
3.5 Fakturowanie następuje w momencie przekazania Produktów do wydania. Jeżeli Produkty gotowe do wydania nie mogą zostać wydane z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie wstrzymuje to możliwości wystawienia faktury i wymagalności należności nią objętej.
3.6 Termin zapłaty należności objętych fakturami to nie mniej niż 30 dni od wystawienia faktury. Zniżki, rabaty i upusty muszą być pisemnie lub w formie dokumentowej uzgodnione przez strony.
3.7 W przypadku opóźnień w płatności, Dostawca może naliczyć odsetki maksymalne za opóźnienie w transakcjach handlowych.
3.8 Inne formy płatności niż przelew bankowy wymagają wyraźnej pisemnej lub dokumentowej akceptacji Dostawcy.
3.9 Zamawiający nie jest uprawniony do potrącenia swoich należności z należnościami Dostawcy, z wyjątkiem należności objętych tytułami wykonawczymi.


4.


Pakowanie i etykiety

4.1 Dostawca odbiera opakowania, pozbawione wad I zanieczyszczeń, oraz posortowane według typu materiału, w swojej siedzibie. 
4.2 Jeżeli Zamawiający dokona zmian etykietowania Produktów w jakikolwiek sposób, staje się odpowiedzialny za ewentualne naruszenie przepisów dotyczących oznaczania produktów I zobowiązuje się zwolnić Dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.


5.


Dostawy częściowe, terminy, opóźnienie

5.1 Częściowe dostawy I wykonanie są dozwolone tylko w przypadku, gdy uznane to zostanie za akceptowalne dla Zamawiającego. 
5.2 Terminy dostaw/wykonania podane przez Dostawce nie są wiążące, chyba że wyraźnie uzgodniono je na piśmie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dostawa została udostępniona Zamawiającemu w uzgodnionym przez strony miejscu, wysłana, ewentualnie jeżeli zakomunikowano Zamawiającemu, że dostawa jest gotowa do wysłania lub dostawa została odebrana przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zalega z jakimikolwiek płatnościami wobec Dostawcy lub powoduje opóźnienie brakiem współpracy, wszystkie terminy dostaw/wykonania zostają automatycznie przedłużone do czasu uregulowania płatności lub odpowiednio o czas opóźnienia spowodowanego brakiem współpracy.
5.3 Opóźnienia w dostawach lub wykonaniu wynikłe z siły wyższej, w tym działania natury oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń poza kontrolą Dostawcy, które czynią dostawy znacznie utrudnionymi lub niemożliwymi nie stanowią odpowiedzialności Dostawcy. Takie opóźnienia automatycznie przedłużają termin dostawy lub wykonania, aż do chwili ustania ich przyczyny. Postanowienie to stosuje się analogicznie, jeżeli siła wyższa dotyczyć będzie podmioty wyżej w łańcuchu dostaw.
5.4 Wszystkie dostawy uzależnione są od prawidłowej i terminowej dostawy przez podmioty znajdujące się wyżej w łańcuchu dostaw. 
5.5 W przypadku zwłoki w dostawach lub wykonaniu usług, odpowiedzialność Dostawcy ograniczona jest do wartości zamówienia, a Zamawiający nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez zgody Dostawcy.
5.6 Zamawiający nie jest uprawniony do naliczenia jakichkolwiek kar umownych bez zgody Dostawcy. 
5.7 W przypadku zwłoki, odpowiedzialność Dostawcy wynikła z tej zwłoki jest ograniczona do 0.5% wartości zamówienia za każdy tydzień zwłoki, a maksymalnie 5% wartości zamówienia. 


6.


Przeniesienie ryzyka, odbiór

6.1 W przypadku dostaw, ryzyko utraty lub zniszczenia zostaje przeniesione na Zamawiającego z chwilą gdy dostawa jest gotowa do odbioru lub została przekazana do transportu. 
6.2 W przypadku usług, ryzyko zostaje przeniesione w chwili poinformowania Zamawiającego o ich wykonaniu. Formalny odbiór następuje tylko jeżeli został wyraźnie ustalony między stronami lub Dostawca tego zażąda.


7.


Oprogramowanie

  W przypadku standardowego oprogramowania, Zamawiający posiada niewyłączną licencję do korzystania z niego w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktów. Licencja obejmuje także prawo wykonania do dwóch kopii zapasowych oprogramowania. Wszelkie inne uprawnienia Zamawiającego są wyłączone. 


8.


Reklamacje

8.1 Jeżeli nie ustalono inaczej, ustalona jakość Produktów wynika wyłącznie z specyfikacji produktów mającej zastosowanie w chwili zawarcia umowy. Jeżeli nie ustalono inaczej, Dostawca nie udziela gwarancji ani zapewnienia, że Produkty nadają się do konkretnego lub zwykłego zastosowania.
8.2 Na Zamawiający spoczywa obowiązek zbadania odebranych Produktów na występowanie wad, niezwłocznie po ich otrzymaniu. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Dostawcę niezwłocznie na piśmie o wystąpieniu jakichkolwiek wykrytych wad w terminie nie późniejszym niż 3 dni od odebrania Produktów, pod rygorem przyjęcia, że wady w Produktach nie występują.
8.3 Zamawiający jest obowiązany umożliwić Dostawcy zweryfikowanie reklamacji. Uszkodzone Produkty i/lub ich opakowania muszą zostać udostępnione do sprawdzenia.
8.4 W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Dostawca jest uprawniony do wyboru sposobu jej uwzględnienia.
8.5 Koszty uwzględnienia reklamacji ponosi Dostawca, jeżeli reklamacja okaże się zasadna oraz istnieje prawne zobowiązanie jej uwzględnienia przez Dostawcę. Odpowiedzialność Dostawcy ograniczona jest do poniesienia kosztów wymiany/naprawy oraz transportu. Koszty związanie z nieuzasadnioną reklamacją, takie jak koszty montażu/demontażu oraz transportu/podróży, ponosi Zamawiający.
8.6 Rękojmia za wady fizyczne Produktów nie stosuje się.


9.


Odpowiedzialność

9.1 Odpowiedzialność Dostawcy zostaje ograniczona, z uwzględnieniem postanowień pkt. 8, do winy umyślnej w granicach rzeczywistej wyrządzonej szkody. 
9.2 We wszelkich innych sytuacjach, odpowiedzialność jest wyłączona, niezależnie od podstawy prawnej. 


10.


Zastrzeżenie własności

10.1 Dostarczone w ramach umowy Produkty pozostają własnością Dostawcy aż do chwili pełnego uregulowania należności, wraz z należnościami ubocznymi, objętych danym zamówieniem (zastrzeżenie własności).
10.2 Zamawiający jest zobowiązany traktować Produkty objęte zastrzeżeniem własności z należytą starannością i jest odpowiedzialny za ich ewentualne uszkodzenie lub utratę.
10.3 Zamawiający przenosi niniejszym na Dostawcę wierzytelności przyszłe z tytułu roszczeń wobec podmiotów trzecich, związanych z zastrzeżeniem własności Produktów na rzecz Dostawcy i jego konsekwencjami.
10.4 W przypadku naruszenia umowy przez Zamawiającego, w szczególności opóźnień w płatności, Dostawca jest uprawniony do odebrania Produktów Zamawiającemu. 


11.


Prawo właściwe

11.1 Do umów zawartych przez Dostawcę stosuje się prawo polskie.
11.2 Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy.
11.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień tych OWH okażą się nieważne lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na pozostałą część umowy. W takim przypadku strony umowy są zobowiązane w dobrej wierze zastąpić nieważne lub nieskuteczne postanowienia innymi postanowieniami o podobnej intencji.

Ogólne Warunki Zakupu Leuze Electronic Polska Sp. z o.o.

 


I .


Ogólne

 1. Wszystkie zamówienia, w których stroną jest Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. realizowane są w oparciu o warunki zawarte w niniejszym dokumencie. Dla transakcji, w których stroną jest Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. nie znajdują zastosowania ogólne warunki zakupu stosowane przez pozostałe strony transakcji, nawet w przypadku, gdy dostawa została przyjęta przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. bez zastrzeżeń. Ogólne Warunki Zakupu Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. znajdują zastosowanie w przypadku każdego zamówienia, co do którego Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. nie zgłosił zmian i odstępstw w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
   
 2. W przypadku braku odmiennych regulacji, w stosunku do złożonych zamówień obowiązująca jest najnowsza istniejąca wersja Ogólnych Warunków Zakupu Leuze Electronic Polska Sp. z o.o., przesłana do pozostałych stron transakcji w formie pisemnej, dokumentowej, lub udostępniona na stronie internetowej.
   
 3. Umowy zawarte indywidualnie z dostawcami w tym również umowy dodatkowe, aneksy itp. mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie. Umowy te zawierane są w uzgodnionej przez wszystkie strony treści, w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie dokumentowej.
   
 4. Wszelkie istotne oświadczenia i powiadomienia dotyczące obowiązujących umów np. zmiany obowiązujących strony terminów, zawiadomienia o wadach, odstąpienia od umowy lub żądania obniżeń ceny muszą być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
   
 5. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Zakupu Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. oraz odrębnych umowach zawieranych z dostawcami, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 

II. 

Oferta, zamówienie i zawarcie umowy
 1. W przypadku składania oferty, dostawca zobowiązany jest przedstawić informacje, które zostały zawarte w zapytaniu ofertowym złożonym przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o., a o wszelkich odstępstwach od tego zapytania ofertowego dostawcy zobowiązany jest wyraźnie poinformować Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. 
   
 2. Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wycofania zamówienia do czasu przyjęcia zamówienia do realizacji przez dostawcę. Oferty złożone przez dostawcę dla Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. są zawsze wiążące. Zamówienia ważne są jedynie wtedy, gdy zostały złożone w formie pisemnej, natomiast zamówienia złożone ustnie bądź telefonicznie stają się wiążące dopiero w momencie potwierdzenia ich w formie pisemnej. Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. może anulować zamówienie w każdej chwili bez podania przyczyny. Przed rozpoczęciem realizacji jakiegokolwiek zamówienia, dostawca zobowiązany jest do wykazania wszelkich oczywistych błędów w złożonym zamówieniu oraz wszelkich braków w zamówieniu w celu korekty i kompletacji dokumentów, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na te błędy/braki.
   
 3. Potwierdzenie podjęcia się realizacji zamówienia, bądź jego zrealizowanie przez dostawców jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków wskazanych w niniejszym dokumencie.

III.

Oznaczanie Produktów; Zabezpieczenie Produktów 
 1. W przypadku wysyłki towarów objętych Załącznikiem 1 do Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) z innych krajów Unii Europejskiej, dostawcy zobowiązani są do wskazania w dokumentach związanych z wysyłką, że towary te podlegają kontroli w przypadku wywozu ich poza Wspólnotę. 
   
 2. Dostawcy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. 
   
 3. Dostawa musi zawierać wszelkie wymagane przez prawo deklaracje zgodności lub deklaracje producenta, wynikające w szczególności z:
  - Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie);
  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona);
  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia;
  oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa.
   
 4. Deklaracja zgodności lub deklaracja producenta oraz instrukcje dotyczące właściwego użytkowania zamówionego towaru stanowią integralną część dokumentacji.
   
 5. Dostawcy zobowiązują się do zapewnienia, że oznakowanie, opakowanie i transport będą zgodne z Ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz obowiązującymi rozporządzeniami, dyrektywami oraz zalecaniami w tym zakresie.

IV.

Ceny, przejście ryzyka, brak akceptacji
 1. W przypadku odmiennych postanowień, wszystkie ceny znajdujące się we wszelkich dokumentach, są cenami netto, za cały okres obowiązywania umowy.
   
 2. Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. nie wyraża zgody na jakiekolwiek klauzule o zmianie lub podwyższeniu ustalonych cen. Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest kwestia ustalenia klauzuli dotyczącej ceny dziennej, dotycząca zmian cen towarów, których cena zależna jest od notowań giełdowych. 
   
 3. O ile pomiędzy stronami nie określono odrębnych ustaleń, wszystkie ceny obejmują dostawę do zakładów Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. oraz wszelkie koszty pakowania. Ceny te, zgodnie z regułami Incoterms 2020 zawierać powinny również cło (DDP – dostarczone cło opłacone). 
   
 4. Ryzyko utraty lub zniszczenia przechodzi na Leuze Electronic Polska sp. zoo. z chwilą wydania towarów w ustalonym miejscu dostawy.
   
 5. W przypadkach zaistnienia sił wyższych, np. klęsk żywiołowych, zamieszek, zakłóceń w transporcie, stałego bądź czasowego zamknięcia zakładów pracy lub innych zakłóceń operacyjnych w Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. lub u jej klientów, które spowodują przerwanie lub ograniczenie produkcji oraz uniemożliwią przyjęcie przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. zamówionego towaru zgodnie z umową, spółka ta zwolniona jest z obowiązku ich przyjęcia, o ile nie jest ona w stanie uniknąć tych zakłóceń lub ich uniknięcie nie jest możliwe przy zastosowaniu odpowiednich środków.

V.

Warunki fakturowania i płatności
 1. Faktury VAT w wersji fizycznej wysyłane są pocztą tradycyjną natomiast w  wersji elektronicznej wysyłane są drogą mailową. W przypadku faktury w wersji papierowej, należy również załączyć wyraźnie oznaczony duplikat. Faktury VAT powinny zawierać numer referencyjny, numer zamówienia, numer części  i datę zamówienia. Ponadto, faktury VAT powinny spełniać wszystkie elementy przewidziane dla tego dokumentu, wskazane w Ustawie o podatku od towarów i usług i przepisach wykonawczych. Wszelkie faktury nie spełniające powyższych wymogów mogą zostać przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. zwrócone do wystawcy w celu dokonania korekty. Jeżeli wskutek nieprawidłowości w wystawieniu faktur, Leuze Electronic Polska sp. z o.o. opóźni się z płatnościami, termin płatności należności objętych tymi fakturami przedłuża się automatycznie o okres tego opóźnienia. 
   
 2. Zastrzega się termin płatności w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej przesyłki oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku dokonania przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. zapłaty w terminie krótszym tj. w ciągu 14 dni kalendarzowych, dostawcy udzielą rabatu w wysokości 3% kwoty netto widniejącej na fakturze VAT. Momentem uiszczenia zapłaty jest data nadania przelewu przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. Ponadto, Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne opóźnienia transferu pieniężnego wynikające z winy banku. 
   
 3. Dokonane przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. płatności nie stanowią potwierdzenia, że towary i usługi są zgodne z przedmiotem umowy.

VI.

Okresy dostawy
 1. Terminy dostaw podane w zamówieniach Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. są wiążące. Za dzień dostawy uważa się dzień, w którym całość dostawy zostanie odebrana w zakładzie Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. lub w innym miejscu wskazanym do wysyłki towaru. W przypadku możliwości wystąpienia opóźnień wskazujących na to, że dostawa zamówionego towaru może nie dotrzeć w umówionym wcześniej terminie, dostawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. w formie pisemnej bądź mailowej.
   
 2. W przypadku braku określenia terminu wysyłki, powinna zostać ona dokonana natychmiastowo po skompletowaniu zamówienia, chyba że zostało uzgodnione inaczej. 
   
 3. W przypadku, gdy dostawca nie dotrzymuje terminu dostawy zamówionego towaru bądź świadczenia usług, Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 60 dni od wystąpienia powyższych okoliczności. Uprawnienie to nie narusza pozostałych uprawnień Leuze Elecronic Polska Sp. z o.o. 
   
 4. W przypadku opóźnienia dostawcy, Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. może żądać kary umownej za opóźnienie w wysokości 1% ceny zakupu netto danego zamówienia, za każdy zakończony tydzień opóźnienia. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. do dochodzenia odszkodowania w kwocie wyższej.
   
 5. Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. może w przypadku niewykonania zobowiązania potrącić kwotę kary umownej z należnymi roszczeniami dostawcy. Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do stwierdzenia dodatkowych szkód i zmiany kwoty należnego odszkodowania. 
   
 6. Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę ograniczenia lub zwolnienia z odpowiedzialności przez dostawców w przypadku opóźnionej dostawy lub niewykonania umowy w jakikolwiek inny sposób. 

VII.

Wysyłka oraz pakowanie 
 1. Do każdej dostawy powinny zostać dołączane dwa dokumenty dostawy określające numer zamówienia, pozycję zamówienia oraz numer towaru. 
   
 2. Dane Leuze Electronic Polska Sp. z o.o., a w szczególności adres, numer zamówienia powinny być podane w  listach przewozowych, wraz z nadrukiem adresowym na paczce oraz wszelkich innych dokumentach dostawy. W przypadku uzgodnionych dostaw partiami, w dokumentach powinna się pojawić również numer partii oraz ich ogólna liczba.
   
 3. W przypadku braku załączenia dokumentów dostawy przez dostawców, Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. jest uprawniona do zwrotu przedmiotów dostawy na koszt dostawcy.

VIII.

Odpowiedzialność za wady
 1. W przypadku wszelkich wad zarówno fizycznych jak i prawnych zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem poniższego, chyba że strony postanowią inaczej. 
   
 2. Dostawcy są zobowiązani do usunięcia wszelkich zgłoszonych wad w okresie rękojmi lub gwarancji bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak w odpowiednim, ustalonym przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. terminie oraz sposobie naprawy wady. Koszty napraw lub wymiany towaru ponoszą dostawcy.
   
 3. W sytuacji, w której naprawa lub wymiana wadliwego towaru na towar pozbawiony wad nie zostanie dokonana w wyznaczonym przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. terminie, Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. posiada uprawnienie do żądania odszkodowania za opóźnienie, a także do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od zaistnienia opóźnienia. 
   
 4. W przypadku, gdy dostawca nie spełni obowiązku wymiany lub naprawy towaru w wyznaczonym przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. terminie, Leuze Electronic Polska Sp. z o.o.  posiada uprawnienie do samodzielnego usunięcia wad oraz zażądania od dostawcy towaru odpowiedniej zaliczki na dokonanie naprawy bądź do zwrotu poniesionych kosztów usunięcia wad. 
   
 5. Oprócz usunięcia wad/wymiany towaru, obowiązek dostawcy obejmuje również uprzedni demontaż, a następnie ponowną instalację urządzenia. 
   
 6. Dostawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do przeprowadzenia inspekcji i dodatkowego wykonania, nawet jeśli okaże się, że wada nie istniała.

IX.

Zawiadomienie o wadzie
 1. Obowiązek zbadania towaru ograniczony jest do weryfikacji, czy występują wady lub uszkodzenia widoczne z zewnątrz. Nie jest wymagany demontaż rzeczy, całkowity ani częściowy.
   
 2. Jeżeli wada lub uszkodzenia zostały wykryte później, Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. niezwłocznie o nich zawiadomi dostawcę. 
   
 3. Zawiadomienie o wadzie może zostać dokonane także w formie dokumentowej lub ustnie.

X.

Odpowiedzialność producenta
 1. Dostawca zwolni Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz za wady fabryczne.
   
 2. W ramach obowiązku opisanego w ust. 1 powyżej. Dostawca pokryje w szczególności wszelkie koszty wynikłe dla Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. w związku z produktem niebezpiecznym lub wadami fabrycznymi produktu, w tym koszty wycofania produktu ze sprzedaży oraz koszty związane ze zwrotami.
   
 3. Dostawca zobowiązuje się w powyższym zakresie posiadać ubezpieczenie w odpowiednim zakresie oraz przekazać Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. dowód jego posiadania na każde żądanie.

XI.

Prawo do zatrzymania, potrącenia, zarzut niewykonania umowy
 1. Prawo do potrącenia, zatrzymania i zgłoszenia zarzutu niewykonania umowy przysługują w zakresie wskazanym w Kodeksie cywilnym. Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. uprawniona jest w szczególności do wstrzymania należnych płatności tak długo, jak długo uprawniona jest do roszczeń z tytułu niepełnych lub wadliwych świadczeń dostawcy. 
   
 2. Dostawca ma prawo do potrącenia należności lub zatrzymania towaru tylko na podstawie prawomocnego wyroku lub bezspornych roszczeń.

XII.

Prawa własności oraz wady prawne
 1. Dostawcy gwarantują, że w momencie przejścia przedmiotu dostawy na Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. przedmiot ten jest wolny od praw własności przemysłowej lub praw autorskich osób trzecich i że wedle ich wiedzy, nie istnieją inne prawa, które ograniczają lub wykluczają jego wykorzystanie.
   
 2. Jeżeli z powodu takiego naruszenia prawa osoba trzecia zgłosi wobec Leuze Electronic Polska Sp. z o.o roszczenia, dostawca jest zobowiązany do zwolnienia Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. z tych roszczeń na pierwsze zgłoszone żądanie w formie pisemnej.
   
 3. Jeżeli co do przedmiotu dostawy dostarczonego przez dostawcę przysługują prawa własności bądź użytkowania przez osobę trzecią i jeżeli prawa te zostaną przez dostarczenie przedmiotu do Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. naruszone, dostawca powinien uzyskać prawa do tego przedmiotu od osoby trzeciej we własnym interesie i na własny koszt.
   
 4. Mając na uwadze powyższą odpowiedzialność dostawcy, Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia dostawcy na piśmie o wszelkich roszczeniach osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności oraz do prowadzenia wszelkich sporów, w tym sądowych jak i pozasądowych w porozumieniu z dostawcą.


XIII.


Zastrzeżenie własności, prawa własności, środki produkcji, poufność.

 1. Dostawca nie jest uprawniony do dostarczenia produktów z prostym zastrzeżeniem prawa własności.
   
 2. Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. zastrzega prawo własności do wszelkich dostarczanych dostawcy środków produkcji. Dostawca zobowiązany jest wyłącznie do korzystania z tych środków wyłącznie do produkcji zamówionych przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. towarów. Dostawca jest również zobowiązany do ubezpieczenia na własny koszt otrzymanych od Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. środków produkcji od ryzyka zniszczenia, np. w wyniku: pożaru, zalania, kradzieży oraz do odpowiedniego przechowywania, konserwacji i naprawy tych środków produkcji.
   
 3. Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do ilustracji, planów, rysunków, obliczeń, instrukcji wykonywania, opisów produktów i innych dokumentów, które zostały przekazane dostawcy w celu wykonania przedmiotu dostawy. Takie dokumenty nie mogą być wykorzystywane, kopiowane ani przekazywane osobom trzecim do innych celów. Zostaną one zwrócone do Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. niezwłocznie po wykonaniu zlecenia. 
   
 4. Po dokonaniu dostawy lub na żądanie Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wskazane w powyższym punkcie dokumenty wraz ze wszystkimi kopiami sporządzonymi przez dostawcę.
   
 5. Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. podkreśla, że własność wskazanych w XIII, pkt 4 dokumentów należy wyłącznie do Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. natomiast dostawca będzie jedynie je przechowywał przez okres realizacji zamówienia.
   
 6. W przypadku uiszczenia przez Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. zaliczki na rozpoczęcie produkcji lub środków produkcji, prawo własności zamówionych towarów przechodzi na Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. w momencie rozpoczęcia produkcji. 
   
 7. Dostawca zobowiązuje się do traktowania w sposób poufny i do nieudostępniania osobom trzecim informacji handlowych i technicznych oraz informacji, które nie znajdują się w domenie publicznej, a o których dowiedział się w trakcie trwania stosunków handlowych.
   
 8. Powyższe zobowiązanie rozciąga się również na osoby trzecie współpracujące z dostawcą.
   
 9. Dostawca uprawniony jest do powoływania się na współpracę z Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. w celach reklamowych wyłącznie za zgodą Leuze Electronic Polska Sp. z o.o.
   
 10. Dostawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikające z naruszenia któregokolwiek z powyższych obowiązków.

XIV.

Osobiste wykonanie
 1. Dostawca zobowiązany jest do osobistego wykonania zamówienia. Dostawca nie posiada uprawnienia do przekazywania zlecenia osobom trzecim lub zlecania wykonania zlecenia podwykonawcom bez pisemnej lub wyrażonej w formie dokumentowej zgody Leuze Electronic Polska Sp. z o.o.

XV.

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw
 1. Dostawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw poprzez zastosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa w miejscu pracy i załadunku. Ponadto, towary te powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych podczas produkcji, przechowywania, przetwarzania, załadunku i transportu oraz aby personel zajmujący się tymi zadaniami był odpowiednio przeszkolony. 
   
 2. Dostawca poinformuje Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. o podjętych środkach mających na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw.

XVI.

Ograniczenia
 1. Wzajemne roszczenia stron umowy ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami prawa o ile nie postanowiono inaczej.
   
 2. Niezależnie od przepisów Kodeksu cywilnego ogólny termin przedawnienia z tytułu wad wynosi trzy lata od momentu przejścia ryzyka. 

XVII.

Właściwe przepisy, jurysdykcja, postanowienia końcowe
 1. Wszystkie umowy zawarte na podstawie niniejszych warunków podlegają wyłącznie prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 
   
 2. Sądem właściwym dla Leuze Electronic Polska Sp. z o.o. jest sąd właściwy dla siedziby spółki. 

Polityka zwrotów

 

W przypadku gdy produkty zostają zwrócone z przyczyn wywołanych przez kupującego, następujące obciążenia zostaną dokonane wobec kupującego:

 • produkty będące aktualnie w asortymencie oferowanym przez Dostawcę, w oryginalnym opakowaniu, bez śladu zużycia, zwrócone w ciągu 10 tygodni: opłaty manipulacyjna w wysokości min. 5% wartości zamówienia;
 • produkty niebędące aktualnie w asortymencie oferowanym przez Dostawce, w oryginalnym opakowaniu, bez śladu zużycia, zwrócone w ciągu 10 tygodni: opłaty manipulacyjna w wysokości min. 30% wartości zamówienia;
 • produkty na zamówienie, w oryginalnym opakowaniu, bez śladu zużycia, zwrócone w ciągu 10 tygodni: nie podlegają zwrotowi;
 • produkty będące aktualnie w asortymencie oferowanym przez Dostawcę, w oryginalnym opakowaniu, bez śladu zużycia, zwrócone w ciągu 6 miesięcy: opłaty manipulacyjna w wysokości min. 35% wartości zamówienia;
 • produkty niebędące aktualnie w asortymencie oferowanym przez Dostawce, w oryginalnym opakowaniu, bez śladu zużycia, starsze niż 10 tygodni: nie podlegają zwrotowi;
 • 10% opłata manipulacyjna zostanie naliczona w przypadku zwrotu produktów w nieoryginalnych opakowaniach;
 • produkty będące aktualnie w asortymencie oferowanym przez Dostawcę, ze śladami zużycia: 30-100% opłaty manipulacyjnej 

Centrum Serwisowe:
Telefon: +48 32 438 86 80 
E-Mail: info.pl@leuze.com